คำปฏิญาณนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

คำปฏิญาณ
ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า
  1. ข้าฯจะยึดมั่นในอุดมการณ์โพธิวิชชาลัย  และปรัญชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. ข้าฯจะระลึกตลอดเวลาว่า  การเกิดขึ้นของโพธิวิชชาลัย  เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรเบญจภาคี  ที่ตั้งอยู่บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ข้าฯจะรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของโพธิวิชชาลัย  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ด้วยการปฏิบัติตนให้สมกับ  การเป็นนิสิตโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
  4. ข้าฯจะพัฒนาตนเอง  เพื่อเป็นนิสิตต้นแบบที่มีจิตอาสา  และมีจิตสำนึกเพื่อชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  โลกและสิ่งแวดล้อม
  5. ข้าฯจะยึดมั่นในการปฏิบัติตน  เพื่อเป็นนิสิตผู้มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ  ไม่นิ่งดูดาย  รวมทั้งเป็นนิสิตกิจกรรม  ที่เป็นแบบอย่างของอารยะกิจกรรม
  6. ข้าฯจะมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้  แสวงหาความรู้  วิพากษ์ความรู้  ทั้งความรู้กระแสหลักและความรู้ทางเลือก  เพื่อให้หลุดจากโซ่ตรวนของการมีความรู้แบบเบียดเบียนและทำลาย  สู่ความรู้แบบวิชชาที่เกื้อกูลและสันติ
  7. ข้าฯจะรักษาวัฒนธรรมการให้ความเคารพครูอาจารย์  ทั้งในและนอกโพธิวิชชาลัย             ครูอาจารย์อาวุโส  คุณูปการครูอาจารย์ผู้ล่วงลับ  ด้วยการปฏิบัติตนเป็นนิสิตตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
  8. ข้าฯจะสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นิสิตโพธิวิชชาลัยและในหมู่นิสิตทุกคณะ  รวมทั้งข้าฯจะสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ
  9. ข้าฯจะระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า  ประเทศของเรากำลังเผชิญปัญหาวิกฤติ  และวิกฤติจะพัฒนาไปในทิศทางที่รุนแรงยิ่งขึ้น  ดังนั้น  ข้าฯในฐานะเป็นนิสิตโพธิวิชชาลัย  จะกระทำทุกวิถีทาง  เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นโดยไม่ย่อท้อ