รูปกิจกรรมฝ่ายวิจัย

โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะรับเชิญ (Visiting Professor) โดย Associate Professor Dr. Marit Eriksen และ Assistant professor Roald Tobaissen จาก Faculty of Education, Østfold University College ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก

โครงการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management, KM) เรื่อง การวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ โดยวิทยากรรับเชิญ นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2556

โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะรับเชิญ (Visiting Professor) ครั้งที่ 1 โดย Associate Professor Dr. Marit Eriksen จาก Østfold University College ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2555

โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะรับเชิญ (Visiting Professor) ครั้งที่ 2 โดย Professor Dr. Fukuju Yamamoto และ Associate Professor Dr. Akihiro Itai จาก Faculty of Agriculture, Tottori University ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555


การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ