วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

หน้าหลัก


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนสังคมของกลุ่มการเกษตรกรเพื่อพึงตนเอง วันที่ 29 ต.ค. 58

โครงการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนสังคมของกลุ่มเกษตรกรเพื่อพึงตนเอง วันที่ 29 ต.ค. 58

๑๕ ปี "สมเด็จย่า" ๕ แผ่นดิน พระเมตตา สมเด็จย่า สู่ ร.ร.สาธิต มศว แม่แจ่ม

๑๕ ปี "สมเด็จย่า"๕แผ่นดิน พระเมตตา สมเด็จย่า สู่ ร.ร.สาธิต มศว แม่แจ่ม

ประชาสัมพันธ์เวทีเครือข่ายภาคีพัฒนาพลเมือง จ.สระแก้ว วันที่ 22-23 ต.ค. 58

ประชาสัมพันธ์เวทีเครือข่ายภาคีพัฒนาพลเมือง จ.สระแก้ว วันที่ 22-23 ต.ค. 58

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา พานักเรียนชมรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาพานักเรียนชมรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว วันที่ 12 พ.ย. 58

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รศ.อำนาจ เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สารจากคณบดี
สารานุกรมคำศัพท์