วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะผู้บริหาร


รศ.อำนาจ เย็นสบาย               

คณบดี

ผศ.ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์

ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ/
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน                                
รองคณบดีฝ่ายเครือข่ายชุมชน/รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม

อ.ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์                                                 อ.ลลิดา คำวิชัย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต                
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

อ.ดร.อรุณี  ไพศาลพาณิชย์กุล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

อ.พิพัฒน์ นวลอนันต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ศูนย์การจัดการภูมิสังคม 
ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา                                

ผศ.ดร.สุวิชาน  พัฒนาไพรวัลย์                         (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)    

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี                  

ผศ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน                    

อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

อ.พิพัฒน์ นวลอนันต

อ.ศศิธร โคสุวรรณ

อ.ดร.ปัญญา ไวยบุญญา          

อ.ประภัสสร ยอดสง่า

ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

ผศ.ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์                       (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)
อ.ดร.ธนกร ขันฑเขตต์        

 อ.ลลิดา  คำวิชัย           (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)                                     ผศ.ดร.อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์                                                             อ.ดร.มนศักดิ์  มหิงษ์               

อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

 อ.สุรเชษฐ์  มีฤทธิ์

อ.สมศักดิ์ เหมะรักษ์                                                                         อ.ดร.ศุภฤกษ์ รักชาติ

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

นายจีรเดช  จานเก่า

อาจารย์สาธิต (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

นายสิงหา  แช่ตึ้ง

อาจารย์สาธิต

นางสาวปัทมา กุออ

อาจารย์สาธิต

นายมนัส ยิ่งวิทยาคุณ

อาจารย์สาธิต

นายปิยราช สมบัติ

อาจารย์สาธิต

นางสาวลัดดาวัลย์ มาเมือง

อาจารย์สาธิต

นางสาวพรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย

อาจารย์สาธิต

นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย

อาจารย์สาธิต


สายปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษา
งานบริหารและธุรการ

นางสาวธีร์วรา สุวรรณศักดิ์                 (รักษาการแทนหัวหน้างาน)

นักวิชาการศึกษา

นางจุฬาภรณ์ สมตน                (รักษาการแทนหัวหน้างาน)

นักวิชาการศึกษา

นายธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวธนัญญา กลมเกลียว

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม

นักวิชาการศึกษา

นายนิรุตต์ คำลำ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวลลิดา มูลเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนัฏฐา พานิชสมัย

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวมาลัยพร  เทวะประสิทธิ์พร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ มูลใจ

นักวิชาการศึกษา

นายประยูร เถื่อนทุ่ง

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นางจุฬาภรณ์  สมตน

นักวิชาการศึกษา

นายอนุรัตน์ ยั่งยืนชีวิต

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

 

 

นางสาวสาวิตรี ตรีนาค   

นางสาวสมพร  อัศววรการ  


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                  พนักงานบริการ

 

 


งานคลังและพัสดุ

 

 

นางสาววิรชา วิศวธีรานนท์                 (หัวหน้างาน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวพรวรินทร์ ทองเมืองหลวง

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวพิชญา ใจปันทา

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวสุปรานี กิ่งเกตุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวภัชรี เขียวสะอาด

นักวิชาการพัสดุ