ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ E-mail ประวัติย่อ รูป
1 รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
15920 amnard@g.swu.ac.th CV  รูป 
2อาจารย์ ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการภูมิสังคม
15920ampawan58@hotmail.comCVรูป
3 อาจารย์ ดร.มนศักดิ์  มหิงษ์รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิลปวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม
21028,15919manasak.mahing@gmail.com CV  รูป
4 อาจารย์ ดร.สุวิชาน  พัฒนาไพรวัลย์ รองคณบดีฝ่ายเครือข่ายชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม
055-508975 suwichan@g.swu.ac.th CV  รูป
5 อาจารย์ ดร.ธนกร  ขันทเขตต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการสื่อสาร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
15920 thanakornk@g.swu.ac.th CV รูป
6อาจารย์ปัญญา  ไวยบุญญารองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา055-508975panyawa@g.swu.ac.thCVรูป
7อาจารย์วรพจน์  วิเศษศิริผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย055-508975bb_birdram@hotmail.comCVรูป