ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ E-mail ประวัติย่อ รูป
1 รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดี 15920 amnard@swu.ac.th CV  รูป 
2ผศ.ดร.ศิริวรรณ  วิบูลย์มาว่างผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพและนิสิตและศิลปวัฒนธรรม
15920swibulma@hotmail.comCV รูป
3 อาจารย์ ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
15920ampawan58@hotmail.com CV  รูป
4 อาจารย์ สุวิชาน  พัฒนาไพรวัลย์ รองคณบดีฝ่ายจัดการเครือข่ายชุมชน 055-508975 chipakayaw@yahoo.com CV  รูป
5 อาจารย์ ดร.ธนกร  ขันทเขตต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการสื่อสาร
15920 thanakornk@g.swu.ac.th CV รูป
6 อาจารย์ ดร.มนศักดิ์  มหิงษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 21028 manasak.mahing@gmail.com CV รูป 
7 อาจารย์ ดร.ปนัดดา  ลาภเกินรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยชุมชน21028panaddal@g.swu.ac.thCV รูป
8 อาจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า
21028 jareepon7007@yahoo.co.uk CV  รูป
9 อาจารย์ ดร.เจนจิรา  หม่องอ้น รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อชุมชน 27396 jenjira_mongon@hotmail.com CV  รูป