ผู้บริหาร          
สำนักงานคณบดี
รร.สาธิตชุมชนฯสมเด็จย่า  
 ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อชุมชน    ศูนย์วิจัยชุมช  ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาชุมชน