ข้อมูลนักวิจัย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ลาภเกิน
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชาน พัฒนไพรวัลย์
7.อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา
8.อาจารย์ ดร.ศศิธร โคสุวรรณ
9.อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า
10.อาจารย์ ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์
11.อาจารย์ ดร.ธนกร ขันทเขตต์
12.อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์
13.อาจารย์ ดร.อรุณี ไพรศาลพาณิชย์กุล
14.อาจารย์ พิพัฒน์ นวลอนันต์