ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
22 November 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน -14 ธันวาคม 2565

Academic Development Training
04 November 2022

Academic Development Training

22 DEC 2022

โดย อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า

เวลา 09.00 -12.00 น. รับจำนวน 30 ท่าน ณ ห้อง 1202 ชั้น 12 อาคารเรียนรวม  มศว ประสานมิตร

**ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ (สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565
27 October 2022
ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
21 October 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

กำหนดข้อตกลงภาระงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ข้าราชการสายวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
17 October 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

RSS
1345678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bhodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม