ปฏิทินการประชุุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ปี พ.ศ.2564

วัน เวลา 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป