วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

หน้าหลัก


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเสนอขอรับรางวัล Khwarizmi International Award

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก,) รุ่นที่ 19

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดความรู้ ม.ธรรมศาสตร์ (KM)

๑๕ ปี "สมเด็จย่า"๕แผ่นดิน พระเมตตา สมเด็จย่า สู่ ร.ร.สาธิต มศว แม่แจ่ม

ประชาสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ทุนศึกษา ณ lLLinois State University ประจำปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์ "นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มศว"

new

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อทูลเกล้าฯถวายในงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยขอรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559

เอกสารประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2559

new

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ

new

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รศ.อำนาจ เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สารจากคณบดี
สารานุกรมคำศัพท์