วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

หน้าหลัก


17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมร่วมกับบุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว องครักษ์ และประชุมทางไกล 3 พื้นที่ สระแก้ว ตาก เชียงใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมติธรรม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


Facebook

ปฏิทินกิจกรรม(สระแก้ว)
สารานุกรมคำศัพท์