วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

หน้าหลัก


โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก,) รุ่นที่ 19

๑๕ ปี "สมเด็จย่า"๕แผ่นดิน พระเมตตา สมเด็จย่า สู่ ร.ร.สาธิต มศว แม่แจ่ม

ประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์มประกอบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรฯ ปี 2560 (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร) ภายในวันที่ 31 ต.ค. 59

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริตฯ)


ประชาสัมพันธ์ "นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มศว"

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย


ขอเชิญส่งผลงานเพื่อทูลเกล้าฯถวายในงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561


เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร อบต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 037-247981


การฝึกงานของนิสิต (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย - ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 59

พิจารณารับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน (กระทรวงการต่างประเทศ)

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยฯ ครั้งที่ 9 - จุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 30,31 มี.ค. - 1 เม.ย. 60

ขอเชิญประชุมโครงการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ฯ - ม.มหิดล ในวันที่ 19 - 20 ม.ค. 60

ประชาสัมพันธ์เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 (ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์) ภายในวันที่ 31 ต.ค.59

ประชาสัมพันธ์ขอเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 (ม.เวสเทิร์น) ภายในวันที่ 5 พ.ย. 59
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รศ.อำนาจ เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สารจากคณบดี
สารานุกรมคำศัพท์