วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

new
new

หน้าหลัก


  • ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดข้อมูลสมุดโทรศัพท์ 2561 ได้ที่ http://unity.swu.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  • สามารถติดต่อฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ERP ได้ที่ http:/erp.op.swu.ac.th

  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งข้อบังคับ มศว http://council.swu.ac.th

  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือนและค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือน เม.ย. 61 เป็นต้นไป https://ess.swu.ac.th
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รศ.อำนาจ เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สารจากคณบดี
สารานุกรมคำศัพท์