วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

หน้าหลัก


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
  • สามารถติดต่อฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ERP ได้ที่ http:/erp.op.swu.ac.th

  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งข้อบังคับ มศว http://council.swu.ac.th


  • ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดข้อมูลสมุดโทรศัพท์ 2561 ได้ที่ http://unity.swu.ac.th

  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือนและค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือน เม.ย. 61 เป็นต้นไป https://ess.swu.ac.th
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รศ.อำนาจ เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สารจากคณบดี
ปฏิทินกิจกรรม(สระแก้ว)
สารานุกรมคำศัพท์