ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ   “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนค
09 June 2023

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนค

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 

“ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครนายก กิจกรรมผู้ประสานงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้มีรายได้น้อย เพื่อขยายผลสู่พื้นที่ (กลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองนครนายก) โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 1 6 7 และ 9 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก ที่ว่าการอำเภอบ้านนา และที่ว่าการอำเภอองครักษ์

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
09 June 2023

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยพร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง 

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

จังหวัดนครนายก กิจกรรมผู้ประสานงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อขยายผลสู่พื้นที่ (กลุ่มเกษตรกรอำเภอองครักษ์)

โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 1 6 7 และ 9 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก ที่ว่าการอำเภอบ้านนา และที่ว่าการอำเภอองครักษ์

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  จังหวัดนครนายก
06 June 2023

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครนายก

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง 

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

จังหวัดนครนายก กิจกรรมผู้ประสานงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อขยายผลสู่พื้นที่ (กลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านนา)

โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 1 6 7 และ 9 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก ที่ว่าการอำเภอบ้านนา

และที่ว่าการอำเภอองครักษ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
22 March 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี ศิษย์เก่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เข้ารับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประจำปี พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลประเภท ด้านทำคุณประโยชน์ มีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม
21 March 2023

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ที่ได้รับรองการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 มีนาคม 2566

RSS
1345678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม