ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง Risk & Opportunity Day : กล้าเสี่ยงในงานสร้างสรรค์ และควบคุมงานประจําเพื่อลดความสูญเสีย
29 February 2024
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
22 February 2024

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ปัทมา กุออ  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีแก่
22 February 2024

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีแก่

อาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร้านกาแฟวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย องครักษ์
22 February 2024

ร้านกาแฟวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย องครักษ์

เริ่มเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ข้อกำหนด แนวปฏิบัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
14 February 2024
RSS
1345678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม