ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS 4 Tcas direct admission
28 May 2024

TCAS 4 Tcas direct admission

📣 พร้อมแล้วรึยัง

CCAS: College of Creative Agriculture for Society 🌱 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

📢 เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

🌈เรียนที่ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอด 4 ปี 🎉🎉🎉 🎯 มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรสร้างสรรค์เพื่อสังคม

📢 ถ้าน้อง…รักธรรมชาติ…รักสิ่งแวดล้อม…ชอบการท่องเที่ยว…ชอบการพัฒนาชุมชน…สมัครเลย ❤️

⭐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม

✅ วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม 3 ที่นั่ง

✅ วิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม 19 ที่นั่ง

📢 ถ้าน้อง…ชอบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ…และนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์…สมัครเลย ❤️

⭐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

✅ วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร 38 ที่นั่ง

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567

🔎

เปิดรับนิิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
30 April 2024

เปิดรับนิิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

📣 พร้อมแล้วรึยัง

CCAS: College of Creative Agriculture for Society 🌱 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

📢 เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

TCAS รอบที่ 3 Admission

🌈เรียนที่ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอด 4 ปี 🎉🎉🎉 🎯 มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรสร้างสรรค์เพื่อสังคม

📢 ถ้าน้อง…รักธรรมชาติ…รักสิ่งแวดล้อม…ชอบการท่องเที่ยว…ชอบการพัฒนาชุมชน…สมัครเลย ❤️

⭐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม

✅ วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม

✅ วิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม

📢 ถ้าน้อง…ชอบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ…และนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์…สมัครเลย ❤️

⭐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

✅ วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร

✅ วิชาเอกการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน<

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง Risk & Opportunity Day : กล้าเสี่ยงในงานสร้างสรรค์ และควบคุมงานประจําเพื่อลดความสูญเสีย
29 February 2024
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
22 February 2024

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ปัทมา กุออ  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีแก่
22 February 2024

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีแก่

อาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
1345678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม