ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์ และพัฒนากายภาพ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก
04 December 2023
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าร้านกาแฟสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
16 October 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าร้านกาแฟสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าร้านกาแฟ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมฤทัย สมัยกุล 083-4257833

ใบสมัคร https://drive.google.com/.../1o5RBAmu9rWnOQ73DGyd.../view...

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะที่หน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับดี
25 September 2023
วันที่ 25 กันยายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุ 60 ปี
25 September 2023

วันที่ 25 กันยายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุ 60 ปี

และร่วมมุทิตา คารวะ อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

อาจารย์ประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
21 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

กับอ.ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์  ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานมืออาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow จาก Advance HE สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

RSS
1345678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม