ข่าวประชาสัมพันธ์

26 November 2021
ขอเชิญชวนร่วมกันฟังการเสวนาออนไลน์

ขอเชิญชวนร่วมกันฟังการเสวนาออนไลน์

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30- 16.30 น. นิสิตรายวิชาการศึกษาศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และชุมชนชายขอบ(กจว 302) ขอเชิญชวนร่วมกันฟังการเสวนาออนไลน์ผ่านทาง zoom meeting และ Facebook live เพจวิทยาลัยโพธิวิชาลัย มศว เพจ The Reporters เรื่อง “อคติและการเหยียดวัฒนธรรมชาติพันธุ์” ดำเนินรายการเสวนา โดย คุณฐาปณีย์  เอียดศรีไชย ผู้ประกาศข่าวจาก  “The Reporters” ผู้เข้าร่วมเสวนา ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษาและพัฒนา ,คุณอภินันท์  ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร , คุณเงิน ละวรรณ ตัวแทนเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง , คุณขวัญฤทัย แซ่ย่าง  นักร้องชาติพันธุ์ม้ง , คุณอรวรรณ หาญทะเล  แกนนำสตรีชาวเล , คุณวิไลลักษณ์ เยอเบาะ  กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า , คุณกัลย์สุดา ชนาคีรี  ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand สรุปเวทีสัมมนาโดย ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ รับชมได้ผ่านทาง zoom meeting Meeting ID: 97934620368Passcode : 258065

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97934620368?pwd=RjVDQ2VGaWRaMnByTXJaeVBNWks1dz09

Facebook live: วิทยาลัยโพธิวิชาลัย มศว The Reporters

16 November 2021
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลงานระดับดีเด่น (รางวัลละ 10,000 บาท) 🎊🪅🎉

12 November 2021
ขอเรียนเชิญ​ร่วมรับฟัง

ขอเรียนเชิญ​ร่วมรับฟัง

เกาะติด​ TCAS​65​ มศว
ทำความรู้จัก​ วิทยาลัย​โพธิ​วิชชา​ลัย​ พร้อมเปิดตัวหลักสูตร​ใหม่​ ที่นี่​ที่แรก​ "นวัตกรรม​เกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน" 

01 November 2021
ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12)

01 November 2021
ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

RSS
1345678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, College of Bhodhivijjalaya
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม