กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

 TitleModified Date 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย2/8/2021Download
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการ สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย2/11/2021Download
ประกาศการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 (ฉบับที่3)4/19/2021Download
ประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ 2)4/19/2021Download
ประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ 3)4/19/2021Download
ประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา ภาคปลาย2/8/2021Download
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 3/2564 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 2/17/2021Download

งานบุคคล

 TitleModified Date 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2/8/2021Download
แบบรายงาน และติดตามการฝึกอบรม2/17/2021Download
แบบฟอร์มธนาคารธอส2/3/2021Download
แบบฟอร์มธนาคารกรุงไทย2/3/2021Download
แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักสวัสดิการ 632/3/2021Download
แบบใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/3/2021Download
แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ สบ322/3/2021Download
แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ สบ282/3/2021Download
แบบขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ2/3/2021Download
แบบขอลาออกจากมหาวิทยาลัย2/3/2021Download
แบบขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ2/3/2021Download
แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25602/3/2021Download
คู่มือการให้บริการวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย4/30/2021Download
ขั้นตอนการลาบุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สายวิชาการ4/2/2021Download
ขั้นตอนการลาบุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สายปฏิบัติการ4/2/2021Download
ขอหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน2/3/2021Download
ขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงาน2/3/2021Download
ขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และกลุ่มคณาจารย์ 2/8/2021Download
การศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการ อื่นๆ เพื่อพัฒนา2/8/2021Download
การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต2/8/2021Download
การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป2/8/2021Download
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ2/8/2021Download
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ2/8/2021Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่2/3/2021Download
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ2/8/2021Download