กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

 TitleModified Date 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย2/8/2021Download
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการ สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย2/11/2021Download
ประกาศการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 (ฉบับที่3)4/19/2021Download
ประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ 2)4/19/2021Download
ประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ 3)4/19/2021Download
ประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา ภาคปลาย2/8/2021Download
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 3/2564 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 2/17/2021Download

งานบุคคล

 TitleModified Date 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2/8/2021Download
แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25602/3/2021Download
แบบรายงาน และติดตามการฝึกอบรม2/17/2021Download
แบบฟอร์มธนาคารกรุงไทย2/3/2021Download
แบบฟอร์มธนาคาร ธอส.8/28/2021Download
แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักสวัสดิการ 632/3/2021Download
แบบฟอร์ม การลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนา8/28/2021Download
แบบใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2/3/2021Download
แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ สบ322/3/2021Download
แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ สบ282/3/2021Download
แบบขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ2/3/2021Download
แบบขอลาออกจากมหาวิทยาลัย2/3/2021Download
แบบขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ2/3/2021Download
ประกาศ เรื่องข้อตกลงภาระงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25658/27/2021Download
บันทึกขอลาศึกษาต่อ8/28/2021Download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่2/3/2021Download
ขั้นตอนการลาบุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สายวิชาการ4/2/2021Download
ขั้นตอนการลาบุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สายปฏิบัติการ4/2/2021Download
ขอหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน2/3/2021Download
ขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงาน2/3/2021Download
ขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และกลุ่มคณาจารย์ 2/8/2021Download
กำหนดผู้รับการประเมิน -ผู้ประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ปีงบประมาณ 25658/30/2021Download
การศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการ อื่นๆ เพื่อพัฒนา2/8/2021Download
การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต2/8/2021Download
การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป2/8/2021Download
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ2/8/2021Download
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ2/8/2021Download
คู่มือการให้บริการวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย4/30/2021Download
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ2/8/2021Download

งานคลังและพัสดุ

 TitleModified Date 
ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง8/29/2021Download
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ8/28/2021Download
แบบสัญญายืมเงิน กองคลัง1/28/2021Download
ใบขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า1/28/2021Download
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ1/28/2021Download
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล-ข้าราชการ1/28/2021Download
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล-พนักงานมหาวิทยาลัย1/28/2021Download
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร - พนักงาน1/28/2021Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน1/28/2021Download
ใบสำคัญรับเงิน (ทั่วไป)1/28/2021Download
ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร1/28/2021Download
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป (โครงการ)1/28/2021Download
หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง8/28/2021Download
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ1/28/2021Download
เอกสารและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง6/18/2021Download