กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

 Title 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยDownload
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการ สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยDownload
ประกาศ เรื่องข้อตกลงภาระงานบุคลากรสำนักวิชาการ และสำนักงานคณบดี รอบการประเมินที่ 1-2 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565)Download
ประกาศการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 (ฉบับที่3)Download
ประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ 2)Download
ประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ 3)Download
ประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา ภาคปลายDownload
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 3/2564 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 Download

งานบุคคล

 Title 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Download
แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560Download
แบบฟอร์มโรงเรียนสาธิต บันทึกข้อความ รายงานการฝึกอบรม และแบบติดตามสายปฏิบัติการDownload
แบบฟอร์มธนาคารกรุงไทยDownload
แบบฟอร์มธนาคาร ธอส.Download
แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักสวัสดิการ 63Download
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ รายงานการฝึกอบรม และแบบติดตามสายปฏิบัติการDownload
แบบฟอร์ม การลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนาDownload
แบบใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDownload
แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ สบ32Download
แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ สบ28Download
แบบขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศDownload
แบบขอลาออกจากมหาวิทยาลัยDownload
ประกาศ เรื่องข้อตกลงภาระงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download
แบบขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการDownload
คู่มือการให้บริการวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยDownload
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่Download
ขั้นตอนการลาบุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สายวิชาการDownload
ขั้นตอนการลาบุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สายปฏิบัติการDownload
ขอหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองการปฏิบัติงานDownload
ขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานDownload
ขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และกลุ่มคณาจารย์ Download
การศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการ อื่นๆ เพื่อพัฒนาDownload
การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิตDownload
การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไปDownload
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการDownload
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒDownload
บันทึกขอลาศึกษาต่อDownload
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒDownload

งานคลังและพัสดุ

 Title 
ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างDownload
เอกสารขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) กรณีงานก่อสร้างDownload
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการDownload
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการDownload
หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างDownload
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป (โครงการ)Download
ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากรDownload
ใบสำคัญรับเงิน (ทั่วไป)Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินDownload
ใบเบิกเงินสวัสดิการ - ค่าสร้างเสริมสุขภาพDownload
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร - พนักงานDownload
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล-ข้าราชการDownload
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล - สายสนับสนุนDownload
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล - สายวิชาการDownload
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล - ผู้บริหารDownload
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการDownload
ใบขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้าDownload
แบบสัญญายืมเงิน กองคลังDownload
ตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างDownload
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการDownload
ขอให้ไปทำสัญญาจ้างDownload
ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกันDownload
เอกสารขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) กรณีที่ไม่ใช่งานก่อสร้างDownload
เอกสารและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างDownload