วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่มความเป็นมา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” ทรงเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ยากจน ขาดโอกาส เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา จึงทรงพระเมตตารับโรงเรียนชาวเขาและประชาชนแดน
ไกลคมนาคมของตํารวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาของ กศน. ไว้ในพระอุปถัมภ์ ได้
ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปติดตามเยี่ยมเยียนด้วยความห่วงใยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการจัดตั้งสถานศึกษาพิเศษชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” จัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษา ขึ้นที่บ้านสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร มีลักษณะการจัดสภาพให้เป็น
ชุมชนๆ หนึ่ง ให้ผู้เรียนชาวไทยภูเขาที่จบการศึกษาระดับประถมหรือเทียบเท่าแล้ว ได้มีโอกาสศึกษาต่อ จากการ
เข้ามาใช้ชีวิตในชุมชนแห่งนี้ร่วมกันคล้ายกับการใช้ชีวิตในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งทดลองจัด
การศึกษาเพื่อแสวงหารูปแบบและหลักสูตรที่เหมาะสม โดยเป็นการดําเนินงานร่วมกันของโครงการพระเมตตา
สมเด็จย่า กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และองค์การบริหารส่วนตําบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า มีดําริที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของชุมชนการ
เรียนรู้ “สมเด็จย่า” ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สมตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้”สมเด็จย่า” มศว แม่แจ่ม เพื่อให้เป็น
ต้นแบบโรงเรียนสาธิตทางเลือกสําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกล รวมทั้งยังประโยชน์ต่อการวิจัยสร้าง
องค์ความรู้ศึกษาศาสตร์ชุมชน และเป็นสถานที่ฝึกสอนของนิสิตฝึกสอนจาก มศว อีกด้วย ทั้งนี้ ได้มีการลงนาม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๒

ในการนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้”สมเด็จย่า” มศว.
แม่แจ่ม โดยมุ่งเน้นให้เป็นหลักสูตรตามพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” และมีความเป็นนวัตกรรม สามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนสาธิต ตามภารกิจปฏิรูปการศึกษาของ มศว. ผนวกกับ
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนแม่แจ่ม สถานที่ตั้งของโรงเรียน อย่างมีการบูรณาการใช้วิถีชีวิตของผู้เรียนและ
ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ เน้นการปฏิบัติจริงตามสภาพจริง ผู้เรียนสามารถนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ที่ได้รับ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพในชุมชนอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นํา
เยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทั้งตนเองและชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ปรัชญา
 การศึกษาที่กินได้ งอกได้ ทําให้คนอยู่ได้ และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในท้องถิ่นและในสังคม

อัตลักษณ์
 เลือกรับสิ่งใหม่ ไม่ทิ้งสิ่งเก่า หนักเอาเบาสู้ รู้พึ่งตนเอง

วิสัยทัศน์
 มุ่งให้เกิดพัฒนาการในตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง จากผลของการเรียนรู้ตามสภาพจริง การปฏิบัติจริง โดยใช้
วิถีชีวิตและโจทย์ของชุมชนท้องถิ่น ชุมชนบ้านเกิด เป็นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญ ทําให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
รู้เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม เท่าทันโลก สามารถนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและการดําเนินชีวิตในชุมชนอย่างเหมาะสมมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นําเยาวชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทั้งตนเองและชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
 มุ่งให้เป็นหลักสูตรสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในท้องถิ่นบนพื้นที่ห่างไกล
ยากจน ขาดโอกาส ขาดที่พึ่งพา ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังในการศึกษาเรียนรู้

หลักการ
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” มศว แม่แจ่ม ยึดหลักการ
 1. มุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนบนพื้นที่สูงห่างไกลตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 2. มุ่งความเป็นนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนสาธิต ตามภารกิจปฏิรูปการศึกษาของ มศว ในแนวทางสัมมาชีพศึกษา โดยบูรณาการผสานทั้งวิชาสามัญ วิชาชีพ วิชาท้องถิ่นและวิชาชีวิต
 3. มุ่งเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนแม่แจ่ม โดยเฉพาะในความเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ให้เกิดการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในทางศิลปะ วัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร ประสานไปกับวิทยาการความรู้ใหม่ๆ ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทํางาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียน

ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
การเกษตร ทํานา ปลูกข้าว ปลูกผัก
 

ศิลปหัตถกรรม การทอผ้า และผลงานเพื่อจําหน่าย
การแสดง จิ๊กลี่ กระทบไม้ และการแสดงวิถีชีวิต และการขับร้อง


สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ทําบุญสืบชะตา
ด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

นักเรียนเรียนวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕๕๑ บูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น ครบทั้ง ๘ สาระวิชาการ
เรียนรู้
ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒๑ คน
โดยสําเร็จการศึกษาเมื่อ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗