วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วิสัยทัศน์  องค์กรต้นแบบแห่งการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและบริการวิชาการ    บนฐานคิดภูมิสังคม-วัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อจัดการศึกษาและบริการวิชาการ บนความหลากหลายทางสังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม บูรณาการเพื่อความงอกงามทางปัญญา สู่การพึ่งตนเอง

สมรรถนะหลัก 1. การสร้างและจัดการภาคีเครือข่ายในชุมชน

                        2. การจัดการด้านการเรียนการสอนในพื้นที่ที่หลากหลาย

                        3. การบริการสังคมภายใต้ฐานการเรียนรู้ใน-นอกวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย