วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ความงอกงามด้วยปัญญาธรรมบนฐานคิดชุมชน

ปณิธาน  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการจัดการศึกษาบนฐานคิด ภูมิสังคมวัฒนธรรม และกิจการเพื่อสังคม มุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตระดับต่างๆ บูรณาการกับการวิจัย และบริการวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับเครือข่ายชุมชนและประเทศเพื่อนบ้าน
  2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดหรือปรัชญาอื่นที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. สร้างพื้นที่และเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาในระบบ การศึกษาทางเลือก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม บริการวิชาการบนฐานความร่วมมือสู่สัมมาชีพชุมชน
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่คำนึงถึงความหลากหลาย ด้วยปัญญา จิตสำนึกสาธารณะ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  5. พัฒนาระบบการบริหารงานภายในโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการจัดการเครือข่ายชุมชน การศึกษา และกิจการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม