วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ  รุ่งเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ลาภเกิน
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศูนย์การจัดการภูมิสังคม 
ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี                       (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

อ.ดร.ปัญญา ไวยบุญญา                              (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา                               

ผศ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน                    

ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

อ.พิพัฒน์ นวลอนันต

อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

อ.ศศิธร โคสุวรรณ


อ.ประภัสสร ยอดสง่า
ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

อ.ดร.ธนกร ขันฑเขตต์          (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)          

อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

-                                     

อ.ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์                                         

อ.ดร.มนศักดิ์  มหิงษ์

อ.ดร.ศุภฤกษ์ รักชาติ

อ.สุรเชษฐ์  มีฤทธิ์

 

 

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

นายจีรเดช  จานเก่า

อาจารย์สาธิต (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

นายสิงหา  แช่ตึ้ง

อาจารย์สาธิต

นางสาวปัทมา กุออ

อาจารย์สาธิต

นายมนัส ยิ่งวิทยาคุณ

อาจารย์สาธิต

นายปิยราช สมบัติ

อาจารย์สาธิต

นางสาวลัดดาวัลย์ มาเมือง

อาจารย์สาธิต

นางสาวพรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย

อาจารย์สาธิต

นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย

อาจารย์สาธิต


สำนักงานคณบดี
นายธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการ

นางสาวนัฏฐา พานิชสมัย

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธนัญญา กลมเกลียว

นักจัดการงานทั่วไป

นายนิรุตต์ คำลำ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุปราณี กิ่งเกตุ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสมฤทัย สมัยกุล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาวิตรี ตรีนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสมพร อัศววรการ

พนักงานบริการ

นายประยูร เถื่อนทุ่ง

ปฏิบัติงานช่าง

นายอนุรัตน์ ยั่งยืนชีวิต

ปฏิบัติงานช่าง

งานบริการการศึกษา

นางาสาวธีร์วรา สุวรรณศักดิ์

นักวิชาการศึกษา (รักษาการแทนหัวหน้างาน)

นายธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ

นักวิชาการศึกษา

นางจุฬาภรณ์ สมตน

นักวิชาการศึกษา

นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม

นักวิชาการศึกษา

นางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริวรรณ มูลใจ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวลลิดา มูลเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

งานคลังและพัสดุ

นางสาวพรวรินทร์ ทองเมืองหลวง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิชญา ใจปันทา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภัชรี เขียวสะอาด

นักวิชาการพัสดุ