วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

อาจารย์ ดร.มนศักดิิ์ มหิงษ์
รักษาการแทนคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเครือข่ายชุมชน


าจารย์ ดร.อรุณี  ไพศาลพาณิชย์กุุล  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

ศูนย์การจัดการภูมิสังคม 
ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

อ.ดร.ปัญญา ไวยบุญญา (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา                               

ผศ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน                    

ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

อ.พิพัฒน์ นวลอนันต

อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

อ.ศศิธร โคสุวรรณ       

อ.ประภัสสร ยอดสง่า

ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

อ.ดร.ธนกร ขันฑเขตต์        

อ.ลลิดา คำวิชัย (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)              

อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ผศ.ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์                                

อ.สมศักดิ์ เหมะรักษ์                                         

อ.ดร.มนศักดิ์  มหิงษ์

อ.ดร.ศุภฤกษ์ รักชาติ

อ.สุรเชษฐ์  มีฤทธิ์

 

 

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

นายจีรเดช  จานเก่า

อาจารย์สาธิต (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

นายสิงหา  แช่ตึ้ง

อาจารย์สาธิต

นางสาวปัทมา กุออ

อาจารย์สาธิต

นายมนัส ยิ่งวิทยาคุณ

อาจารย์สาธิต

นายปิยราช สมบัติ

อาจารย์สาธิต

นางสาวลัดดาวัลย์ มาเมือง

อาจารย์สาธิต

นางสาวพรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย

อาจารย์สาธิต

นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย

อาจารย์สาธิต


สายปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษา

นางสาวธีร์วรา สุวรรณศักดิ์              

นักวิชาการศึกษา (รักษาการแทนหัวหน้างาน)

นายธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ

นักวิชาการศึกษา

นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวลลิดา มูลเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

นางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริวรรณ มูลใจ

นักวิชาการศึกษา

นางจุฬาภรณ์  สมตน

นักวิชาการศึกษา

 

 

งานบริหารและธุรการ

นางสาวนัฏฐา พานิชสมัย

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธนัญญา กลมเกลียว

นักจัดการงานทั่วไป

นายนิรุตต์ คำลำ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุปราณี กิ่งเกตุ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมาลัยพร  เทวะประสิทธิ์พร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาวิตรี ตรีนาค  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                 

นางสาวสมพร อัศววรการ 

พนักงานบริการ

นายประยูร เถื่อนทุ่ง

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายอนุรัตน์ ยั่งยืนชีวิต

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

 

 

งานคลังและพัสดุ

นางสาววิรชา วิศวธีรานนท์                

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพรวรินทร์ ทองเมืองหลวง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิชญา ใจปันทา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภัชรี เขียวสะอาดนักวิชาการพัสดุ