วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ  รุ่งเรือง
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ลาภเกิน
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศูนย์การจัดการภูมิสังคม 
ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

อ.ดร.ปัญญา ไวยบุญญา (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา                               

ผศ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน                    

ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

อ.พิพัฒน์ นวลอนันต

อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

อ.ดร.ศศิธร โคสุวรรณ


อ.ประภัสสร ยอดสง่า
ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)
ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม
อ.ดร.ศศิธร โคสุวรรณ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ) 

อ.ดร.ธนกร ขันทเขตต์          

อ.ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์         

อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

อ.สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์                                     

อ.ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์                                         
 

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

นายจีรเดช  จานเก่า

อาจารย์สาธิต 

นายสิงหา  แช่ตึ้ง

อาจารย์สาธิต

นางสาวปัทมา กุออ

อาจารย์สาธิต

นายมนัส ยิ่งวิทยาคุณ

อาจารย์สาธิต

นายปิยราช สมบัติ

อาจารย์สาธิต

นางสาวลัดดาวัลย์ มาเมือง

อาจารย์สาธิต

นางสาวพรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย

อาจารย์สาธิต

นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย

อาจารย์สาธิต


สำนักงานคณบดี
นายธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการ

นางสาวนัฏฐา พานิชสมัย

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธนัญญา กลมเกลียว

นักจัดการงานทั่วไป

นายนิรุตต์ คำลำ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุปราณี กิ่งเกตุ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสมฤทัย สมัยกุล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาวิตรี ตรีนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสมพร อัศววรการ

พนักงานบริการ

นายประยูร เถื่อนทุ่ง

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายอนุรัตน์ ยั่งยืนชีวิต

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

งานบริการการศึกษา

นางสาวธีร์วรา สุวรรณศักดิ์

นักวิชาการศึกษา 

นายธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ

นักวิชาการศึกษา

-

-

นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม

นักวิชาการศึกษา

นางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริวรรณ มูลใจ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวลลิดา มูลเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

งานคลังและพัสดุ

นางสาวพรวรินทร์ ทองเมืองหลวง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิชญา ใจปันทา

นางวรางคณา ซับซ้อน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภัชรี เขียวสะอาด

นักวิชาการพัสดุ