วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร


คณะผู้บริหาร


รศ.อำนาจ เย็นสบาย               
คณบดี
ผศ.ดร.อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์

ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี          
รองคณบดีฝ่ายเครือข่ายชุมชน          
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม
อ.ดร.มนศักดิ์  มหิงษ์     
         
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต                 
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม
อ.ดร.ธนกร ขันทเขตต์
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการภูมิสังคม
อ.พิพัฒน์  นวลอนันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อ.วรพจน์  วิศษศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ศูนย์การจัดการภูมิสังคม  
ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา                                     

ผศ.ดร.สุวิชาน  พัฒนาไพรวัลย์               

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี                              

ผศ.ดร.ปนัดดา  ลาภเกิน

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน                    

อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

อ.พิพัฒน์  นวลอนันต์

อ.ศศิธร โคสุวรรณ

 

อ.ปัญญา ไวยบุญญา

 

อ.ประภัสสร  ยอดสง่า

ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

อ.ดร.ธนกร ขันทเขตต์

อ.ดร.มนศักดิ์  มหิงษ์                             

อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ผศ.ดร.อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์

อ.สมศักดิ์ เหมะรักษ์

อ.วรพจน์  วิเศษศิริ

อ.ลลิดา  คำวิชัย
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

นายจิรเดช  จานเก่า

อาจารย์สาธิต              รักษาการแทนผู้อำนวยการ

นายสิงหา  แช่ตึ้ง

อาจารย์สาธิต

นางสาวปัทมา กุออ

อาจารย์สาธิต

นายมนัส ยิ่งวิทยาคุณ

อาจารย์สาธิต

นายปิยราช สมบัติ

อาจารย์สาธิต

นางสาวลัดดาวัลย์ มาเมือง

อาจารย์สาธิต

นางสาวพรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย

อาจารย์สาธิต

นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย

อาจารย์สาธิต


สายปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษา
งานบริหารและธุรการ

นางสาวธีร์วรา สุวรรณศักดิ์      (รักษาการแทนหัวหน้างาน)

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสาวิตรี ตรีนาค         (รักษาการแทนหัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวธนัญญา กลมเกลียว

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม

นักวิชาการศึกษา

นายนิรุตต์ คำลำ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวลลิดา มูลเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนัฏฐา พานิชสมัย

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสมพร อัศววรการ

พนักงานบริการ

นางสาวศิริวรรณ มูลใจ

นักวิชาการศึกษา

นายประยูร เถื่อนทุ่ง

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นางจุฬาภรณ์ สมตน

นักวิชาการศึกษา

นายอนุรัตน์ ยั่งยืนชีวิต

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

 

  

 งานคลังและพัสดุ

 

 

นางสาววิรชา วิศวธีรานนท์      (รักษาการแทนหัวหน้างาน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวพรวรินทร์ ทองเมืองหลวง

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวพิชญา ใจปันทา

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวสุปรานี กิ่งเกตุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวภัชรี เขียวสะอาด

นักวิชาการพัสดุ