วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร


คณะผู้บริหาร


รศ.อำนาจ เย็นสบาย               

คณบดี

ผศ.ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์  

รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ                                  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

.ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์               

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต                            รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสา      และกิจการเพื่อสังคม

.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์   

รองคณบดีฝ่ายเครือข่ายชุมชน                                    รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม

.ดร.ธนกร ขันทเขตต์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการภูมิสังคม

.พิพัฒน์ นวลอนันต์              

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

.วรพจน์ วิเศษศิริ                  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


สายวิชาการ

ศูนย์การจัดการภูมิสังคม   
ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา                                     

.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์                   

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี                              

ผศ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน                    

อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

.พิพัฒน์ นวลอนันต์

.ศศิธร โคสุวรรณ

 

.ปัญญา ไวยบุญญา

 

.ประภัสสร ยอดสง่า

ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

.ดร.ธนกร ขันทเขตต์

.ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์                                

ผศ.ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข

ผศ.ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์

.สมศักดิ์ เหมะรักษ์

.วรพจน์ วิเศษศิริ

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

นายสิงหา แซ่ตึ้ง

อาจารย์สาธิต

นายจีรเดช จานเก่า

อาจารย์สาธิต

นางสาวปัทมา กุออ

อาจารย์สาธิต

นายมนัส ยิ่งวิทยาคุณ

อาจารย์สาธิต

นายปิยราช สมบัติ

อาจารย์สาธิต

นางสาวลัดดาวัลย์ มาเมือง

อาจารย์สาธิต

นางสาวพรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย

อาจารย์สาธิต

นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย

อาจารย์สาธิต


สายปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษา
งานบริหารและธุรการ

นางสาวธีร์วรา สุวรรณศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนัฏฐา พานิชสมัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬาภรณ์ สมตน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศรจิตตรา ชูอินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธนัญญา กลมเกลียว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวลลิดา มูลเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

นายนิรุตต์ คำลำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นายเชฏฐ เล็กรังส์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ มูลใจ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสมพร อัศววรการ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสาวิตรี ตรีนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

นายประยูร เถื่อนทุ่ง

ช่างเทคนิค

 

 

นายอนุรัตน์ ยั่งยืนชีวิต

ช่างเทคนิค

งานคลังและพัสดุ

 

 

นางสาววิรชา วิศวธีรานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวพรวรินทร์ ทองเมืองหลวง

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวพิชญา ใจปันทา

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวสุปรานี กิ่งเกตุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวภัชรี เขียวสะอาด

นักวิชาการพัสดุ