วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

อาจารย์ ดร.มนศักดิิ์ มหิงษ์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเครือข่ายชุมชน


าจารย์ ดร.อรุณี  ไพศาลพาณิชย์กุุล  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

ศูนย์การจัดการภูมิสังคม 
ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี                       (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

อ.ดร.ปัญญา ไวยบุญญา                              (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา                               

ผศ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน                    

ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

อ.พิพัฒน์ นวลอนันต

อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

อ.ศศิธร โคสุวรรณ


อ.ประภัสสร ยอดสง่า
ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

อ.ดร.ธนกร ขันฑเขตต์        

-             

อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

-                                     

อ.ดร.สมศักดิ์ เหมรักษ์                                         

อ.ดร.มนศักดิ์  มหิงษ์

อ.ดร.ศุภฤกษ์ รักชาติ

อ.สุรเชษฐ์  มีฤทธิ์

 

 

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

นายจีรเดช  จานเก่า

อาจารย์สาธิต (รักษาการแทนผู้อำนวยการ)

นายสิงหา  แช่ตึ้ง

อาจารย์สาธิต

นางสาวปัทมา กุออ

อาจารย์สาธิต

นายมนัส ยิ่งวิทยาคุณ

อาจารย์สาธิต

นายปิยราช สมบัติ

อาจารย์สาธิต

นางสาวลัดดาวัลย์ มาเมือง

อาจารย์สาธิต

นางสาวพรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย

อาจารย์สาธิต

นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย

อาจารย์สาธิต