บัณฑิตหลักสูตรการจัดการภูมิสังคม รุ่นที่ 1

นางสาวชัญญา จันทร์สมดี

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

อันดับ1

นางสาวรังสิมา เดชกำแหง

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

อันดับ1

นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

อันดับ2

นางสาวศรีสอาด จันทร์มงคล

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

อันดับ2

นางสาวกัญญ์นพัชญ์ อินทร์จันดา

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวฉัตรทิพย์ ท่านาเวช

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวชาลินี สุทธิ

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวดาหวัน บุญมีรัตน์

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวนภา หุกขุนทด

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวนันทวรรณ พิมม่วง

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวนิภาภรณ์ จันดำ

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวบุษบา พันธ์ณรงค์

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวประภาวรรณ ภู่พลอย

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวปัทมา หอมสมบัติ

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวภัทราภรณ์ บุญสะอาด

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวมัณฑนา วนสันเทียะ

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวรัตธิดา ธงชัย

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวเรณู ด่านส่งเสบียง

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาววลัยลักษณ์ แอบจังหรีด

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาววาสนา คำกอง

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาววิชญาพร สีชมภู

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาววิภาพร ศิลาฤทธิ์

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวศศิธร วาปีสังข์

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวสมฤทัย สมัยกุล

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวสุปราณี พันธุราช

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวสุพัตรา โอดรัมย์

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวสุพาพร นาคยา

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวสุรีย์พร สว่างคล้อย

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวอรอุษา สังข์เทพ

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นางสาวอุมาพร แสนคำภา

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายเกษมสันต์ แหขุนทด

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายจำเริญ จันทร์ศักดิ์

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายชัชวาลย์ วงษ์หมิง

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายไชยวัฒน์ พัฒโนทัย

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายธนวร วรรณทวี

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายพฤฒิพงศ์ แพทย์รัมย์

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายสายชล เดชงาม

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายสุวัฒน์ อำนวย

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายอดิศักดิ์ พิทักษิณ

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายอภิชิต มุ่งก่ายกลาง

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

นายอาทิตย์ จิตรพล

ศศ.บ.

การจัดการภูมิสังคม

 รายชื่อนิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ลงนาม

หมายเหตุ

4049

นางสาวชัญญา จันทร์สมดี

 

 

4050

นางสาวรังสิมา เดชกำแหง

 

 

4051

นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข

 

 

4052

นางสาวศรีสอาด จันทร์มงคล

 

 

4053

นางสาวกัญญ์นพัชญ์ อินทร์จันดา

 

 

4054

นางสาวฉัตรทิพย์ ท่านาเวช

 

 

4055

นางสาวชาลินี สุทธิ

 

 

4056

นางสาวดาหวัน บุญมีรัตน์

 

 

4057

นางสาวนภา หุกขุนทด

 

 

4058

นางสาวนันทวรรณ พิมม่วง

 

 

4059

นางสาวนิภาภรณ์ จันดำ

 

 

4060

นางสาวบุษบา พันธ์ณรงค์

 

 

4061

นางสาวประภาวรรณ ภู่พลอย

 

 

4062

นางสาวปัทมา หอมสมบัติ

 

 

4063

นางสาวภัทราภรณ์ บุญสะอาด

 

 

4064

นางสาวมัณฑนา วนสันเทียะ

 

 

4065

นางสาวรัตธิดา ธงชัย

 

 

4066

นางสาวเรณู ด่านส่งเสบียง

 

 

4067

นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม

 

 

4068

นางสาววลัยลักษณ์ แอบจังหรีด

 

 

4069

นางสาววาสนา คำกอง

 

 

4070

นางสาววิชญาพร สีชมภู

 

 

4071

นางสาววิภาพร ศิลาฤทธิ์

 

 

4072

นางสาวศศิธร วาปีสังข์

 

 

4073

นางสาวสมฤทัย สมัยกุล

 

 

4074

นางสาวสุปราณี พันธุราช

 

 

4075

นางสาวสุพัตรา โอดรัมย์

 

 

4076

นางสาวสุพาพร นาคยา

 

 

4077

นางสาวสุรีย์พร สว่างคล้อย

 

 

4078

นางสาวอรอุษา สังข์เทพ

 

 

4079

นางสาวอุมาพร แสนคำภา

 

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ลงนาม

หมายเหตุ

4080

นายเกษมสันต์ แหขุนทด

 

 

4081

นายจำเริญ จันทร์ศักดิ์

 

 

4082

นายชัชวาลย์ วงษ์หมิง

 

 

4083

นายไชยวัฒน์ พัฒโนทัย

 

 

4084

นายธนวร วรรณทวี

 

 

4085

นายพฤฒิพงศ์ แพทย์รัมย์

 

 

4086

นายสายชล เดชงาม

 

 

4087

นายสุวัฒน์ อำนวย

 

 

4088

นายอดิศักดิ์ พิทักษิณ

 

 

4089

นายอภิชิต มุ่งก่ายกลาง

 

 

4090

นายอาทิตย์ จิตรพล