ตารางอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและเวลาที่ให้คำปรึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ปีการศึกษา 2556

ชื่ออาจารย์

กลุ่มนิสิต

วันเวลาให้คำปรึกษา

การติดต่อ

อาจารย์บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี

ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม

ทุกวันพุธ

เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อาคารอำนวยการชั้น มศว องครักษ์

โทร: 02 649 5000 ต่อ 21028

E-mail:boon2523@yahoo.com

อาจารย์มนศักดิ์  มหิงษ์

ชั้นปีที่1 สาขาวิชาการจัดการ

ภูมิวัฒนธรรม

ทุกวันพุธ

เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อาคารอำนวยการชั้น มศว องครักษ์

โทร: 0-2649-5000 ต่อ 21028

E-mail: manasak.mahing@gmail

อาจารย์ศิริวรรณ วิบูลย์มา

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม

ทุกวันพุธ

เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อาคารอำนวยการชั้น มศว องครักษ์

โทร: 0-2649-5000 ต่อ 15920

E-mail: swibulma@hotmail.com

อาจารย์ศิริวรรณ วิบูลย์มา

ชั้นปีที่  2 สาขาวิชาการจัดการ

ภูมิวัฒนธรรม

ทุกวันพุธ

เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อาคารอำนวยการชั้น มศว องครักษ์

โทร: 0-2649-5000 ต่อ 15920

E-mail: swibulma@hotmail.com


ชื่ออาจารย์

กลุ่มนิสิต

วันเวลาให้คำปรึกษา

การติดต่อ

อาจารย์ธนกร ขันทเขตต์

ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม

ทุกวันพุธ

        เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อาคารอำนวยการชั้น มศว องครักษ์

โทร: 02 649 5000 ต่อ 21028

E-mail: thanakorn@swu.ac.th

อาจารย์ปนัดดา ลาภเกิน

 

อาจารย์สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

ชั้นปีที่  3 สาขาวิชาการจัดการ

   ภูมิวัฒนธรรม

ทุกวันพุธ

        เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อาคารอำนวยการชั้น มศว องครักษ์

โทร: 02 649 5000 ต่อ 21028

E-mail: panaddal@hotmail.com

E-mail: chipakayaw@yahoo.com

อาจารย์สิทธิธรรม โรหิตะสุข

ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม

ทุกวันพุธ

        เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อาคารอำนวยการชั้น มศว องครักษ์

โทร: 02 649 5000 ต่อ 21028

E-mail: sometime_555@yahoo.com

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา