งานกิจการนิสิต



หนังสือเผยแพร่



รอยเท้าในรอยทาง
หมายเหตุจากหมู่บ้าน

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 7)
  2. ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดสอบ SWU-SET เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิต มศว ที่ต้องการขอยกเว้นการเรียน  (Exemption) วิชา SWU 121 และ  swu 122 รับสมัคร 13-23 สิงหาคม 2562
  3. ขอเชิญเยี่ยวชมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี" วันที่ 10-18 ส.ค.2562