งานวิจัยของวิทยาลัย

ปี 2559

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน
ปีงบประมาณ

สถานะ

โครงการวิจัยเรื่อง
การควบคุมโรคใบจุดของคะน้า สาเหตุจากเชื้อ Alternaria brassicicla. โดยชีววิธีด้วยสารสกัดจากพืชป่าชื้น

ดร.อารมย์
จันทะสอน

รายได้มหาวิทยาลัย 2559

เสร็จสิ้นแล้ว

โครงการวิจัยเรื่อง
การตอบสนองของพันธุ์ไม้ริมน้ำในสภาพน้ำท่วม

ดร.บุญธิดา
ม่วงศรีเมืองดี

รายได้มหาวิทยาลัย 2559

เสร็จสิ้นแล้ว

โครงการวิจัยเรื่อง
การทดสอบวิธีการหยอดเมล็ดพันธุ์ไม้พื้นเมืองเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณป่าไผ่ในเขตภาคเหนือ

ดร.ปนัดดา
ลาภเกิน

รายได้มหาวิทยาลัย 2559

เสร็จสิ้นแล้ว

โครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าและสัมมาชีพแก่เยาวชนในชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ทศวรรษ 2500

ดร.จรีพร
นาคสัมฤทธิ์

รายได้มหาวิทยาลัย 2559

เสร็จสิ้นแล้ว

โครงการวิจัยเรื่อง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาโรคใบไหม้ กรณีศึกษาอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

อ.ศศิธร
โคสุวรรณ

รายได้วิทยาลัย 2559

กำลังดำเนินการ

โครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างเส้นใยธรรมชาติที่เหมาะต่อสภาพการเพาะปลูกเพื่อการพัฒนาสิ่งทอชุมชนสู่การพึ่งตนเองจังหวัดสระแก้ว

ดร.มนศักดิ์
มหิงษ์

รายได้มหาวิทยาลัย 2559

เสร็จสิ้นแล้ว

โครงการวิจัยเรื่อง
การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาการผลิตผ้าทอท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว

ดร.มนศักดิ์
มหิงษ์

รายได้วิทยาลัย 2559

เสร็จสิ้นแล้ว

โครงการวิจัยเรื่อง
การฟื้นฟูป่าอย่างมีส่วนร่วมตามแนวกันชนคลองพระปรง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ดร.บุญธิดา
ม่วงศรีเมืองดี

งบประมาณแผ่นดิน
2560

กำลังดำเนินการ

โครงการวิจัยเรื่อง
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดพืชในการควบคุมเชื้อรา Pyricuria grisea Sacc. สาเหตุโรคใบไหม้ของข้าว

ดร.อารมย์
จันทะสอน

งบประมาณแผ่นดิน
2560

กำลังดำเนินการงานวิจัยของวิทยาลัย

ปี 2556 - 2558

ที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน
ปีงบประมาณ

สถานะ

1

โครงการศึกษาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชนผ่านโครงสร้างทางสังคมตามวัฒนธรรมชุมชนอำเภออุ้มผาง กรณีศึกษา : บ้านมอทะ-บ้านหม่องกวะ และบ้านกุยลอตอ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

อ.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

สถาบันองค์กรพัฒนา-ชุมชน (องค์การมหาชน) 2556

เสร็จสิ้นแล้ว

 2

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยขน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว

อ.ศศิธร           โคสุวรรณ

รายได้วิทยาลัย 2556

เสร็จสิ้นแล้ว

 3

การศึกษาศักยภาพป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง จังหวัดตาก

อ.ดร.ปนัดดา      ลาภเกิน

รายได้วิทยาลัย 2556

เสร็จสิ้นแล้ว

4 

โครงการชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน

รศอำนาจ   เย็นสบาย

กองพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร2557

เสร็จสิ้นแล้ว

5

การสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวโดยรอบริเวณวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว                                                                    

อ.ดร.อารมย์     จันทะสอน

รายได้วิทยาลัย 2557

เสร็จสิ้นแล้ว

6

รูปแบบการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในโรงเรียนสาธิตแบบศึกษาสงเคราะห์ : กรณีโรงเรียนนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

อ.ดร.จรีพร         นาคสัมฤทธิ์

รายได้วิทยาลัย 2557

เสร็จสิ้นแล้ว

7

การศึกษาเทคนิคกระตุ้นให้เกิดกฤษณาในเนื้อไม้กฤษณาโดยใช้ฮอร์โมนพืช

อ.ดร.บุญธิดา     ม่วงศรีเมืองดี

งบประมาณแผ่นดิน 2557

เสร็จสิ้นแล้ว

8

ความหลากชนิดของพรรณไม้และประโยชน์ทางด้านนิเวศของป่าชายน้ำ คลองพระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

อ.บุญธิดา       ม่วงศรีเมืองดี

รายได้มหาวิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

9

การสำรวจทางอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์จากพืชของป่าชื้นริมห้วยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว

อ.ดร.บุญธิดา   ม่วงศรีเมืองดี

งบประมาณแผ่นดิน    2558

เสร็จสิ้นแล้ว

10

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการจัดการภูมิวัฒนธรรมและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ.ดร.จรีพร       นาคสัมฤทธิ์

งบประมาณแผ่นดิน 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

11

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในป่าชื้นของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้วเพื่อควบคุมเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในข้าวและพืชเศรษฐกิจ

อ.ดร.อารมย์     จันทะสอน

รายได้มหาวิทยาลัย    2558

เสร็จสิ้นแล้ว

12

การทดสอบพรรณไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่าไผ่ และศักยภาพในการฟื้นตัวเป็นป่าตามธรรมชาติ ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อ.ดร.ปนัดดา     ลาภเกิน

รายได้มหาวิทยาลัย    2558

เสร็จสิ้นแล้ว

13

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการกระจายตัวของโรคข้าว กรณีศึกษา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อ.ศศิธร              โคสุวรรณ

รายได้มหาวิทยาลัย  2558

เสร็จสิ้นแล้ว

14

การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก กรณีศึกษาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธนประสงค์  อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ

รายได้มหาวิทยาลัย  2558

เสร็จสิ้นแล้ว

 15

กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ

รายได้มหาวิทยาลัย  2558

เสร็จสิ้นแล้ว

 16

ช่วงเวลาการออกดอกติดผล และการพัฒนาในระยะกล้าไม้ของพรรณไม้ในป่าริมคลองพระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

อ.ดร.บุญธิดา   ม่วงศรีเมืองดี

รายได้วิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

17 

ผลของการแช่สารละลายแคลเซียม โบรอน  และสังกะสีต่อการงอกระยะแรก ของ ข้าว ข้าวโพด ทานตะวัน มันสำปะหลัง และอ้อย

อ.ดร.เจนจิรา     หม่องอ้น

เงินรายได้วิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

 18

ชีววิทยาของเมล็ด การเก็บรักษาเมล็ด และการเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้พื้นเมือง เพื่อใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศคลองพระปรง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อ.ดร.บุญธิดา     ม่วงศรีเมืองดี

เงินงบประมาณแผ่นดิน (สกอ.) 2559

เสร็จสิ้นแล้ว

 19

ลักษณะการป้องกันตัวของต้นไม้ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด แก่นและสารสกัดในลำต้นของไม้พื้นเมืองที่มีค่าของประเทศไทย

อ.ดร.บุญธิดา     ม่วงศรีเมืองดี

เงินงบประมาณแผ่นดิน (วช.) 2559

เสร็จสิ้นแล้ว

 12

ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าริมคลองพระปรง

อ.ดร.บุญธิดา     ม่วงศรีเมืองดี

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

 21

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาสัมมาชีพแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

อ.ดร.จรีพร         นาคสัมฤทธิ์

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

 22

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: กรณีศึกษาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

23 

ประวัติศาสตร์ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและนายหน้าค้างานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ทศวรรษ 2500

อ.ดร.สิทธิธรรมโรหิตะสุข

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

 24

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแม่กื้ดหลวง จังหวัดตาก

อ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

 25

บทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีน ตามแนวพระราชดำริ

อ.ดร.อัมพวัลย์  วิศธีรานนท์

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

 26

ความหลากหลายและความเป็นปฏิบักษ์ของเชื้อรา Family Trichocomaceae  ในดินป่าชื้น เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช

อ.ดร.อารมย์     จันทะสอน

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว

 27 

ความทนทานต่อน้ำท่วมและการตอบสนองต่อปุ๋ยหลังน้ำลดของพันธุ์ข้าวในจังหวัดสระแก้ว

อ.ดร.เจนจิรา     หม่องอ้น

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558

เสร็จสิ้นแล้ว