งานวิจัยของวิทยาลัย

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี

 1. การคัดเลือกพันธุ์ไม้พื้นเมืองเพื่อปลูกฟื้นฟูในพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี อ.แม่สอด จ.ตาก
 2. ผลกระทบของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อระบบนิเวศริมฝั่งลำน้ำ ลุ่มน้ำพระปรง ภาคตะวันออกของประเทศไทย
 3. การฟื้นฟูป่าอย่างมีส่วนร่วมตามแนวกันชนคลองพระปรง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 4. ลักษณะการป้องกันตัวของต้นไม้ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแก่นและสารสกัดในลำต้นของไม้พื้นเมืองที่มีค่าของประเทศไทย
 5. ชีววิทยาของเมล็ด การเก็บรักษาเมล็ด และการเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้พื้นเมือง เพื่อใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศคลองพระปรง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 6. การตอบสนองของพันธุ์ไม้ริมน้ำในสภาพน้ำท่วม
 7. ช่วงเวลาการออกดอกติดผล และการพัฒนาในระยะกล้าไม้ของพรรณไม้ในป่าริมคลองพระปรง .วัฒนานคร .สระแก้ว
 8. การศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์จากพืชของป่าชื้นริมห้วยวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 9. ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าริมคลองพระปรง


ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา

 1. การศึกษาเพื่อการสืบสานองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาคนกับควาย กรณีศึกษาศูนย์อนุรักษ์กระบือบ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 6 .หนองตะเคียนบอน .วัฒนานคร .สระแก้ว


ผศ.ดร.อารมย์  จันทะสอน

 1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการระบาดโรคใบขาวอ้อยใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
 2. การควบคุมโรคใบไหม้ของข้าวสาเหตุจากเชื้อ Pyricuria grisea Sacc. โดยใช้สารสกัดพืชป่าริมน้ำคลองพระปรง
 3. ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดพืชในการควบคุมเชื้อรา Pyricuria grisea Sacc. สาเหตุโรคใบไหม้ของข้าว
 4. การควบคุมโรคใบจุดของคะน้า สาเหตุจากเชื้อ Alternaria brassicicla โดยชีววิธีด้วยสารสกัดจากพืชป่าชื้น
 5. ความหลากหลายและความเป็นปฏิบักษ์ของเชื้อรา Family Trichocomaceae  ในดินป่าชื้น เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช
 6. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในป่าชื้นของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้วเพื่อควบคุมเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในข้าวและพืชเศรษฐกิจ
 7. การสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวโดยรอบริเวณวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว


อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

 1. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาสัมมาชีพแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการจัดการภูมิวัฒนธรรมและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าและสัมาชีพแก่เยาวชนในชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 4. รูปแบบการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในโรงเรียนสาธิตแบบศึกษาสงเคราะห์ : กรณีโรงเรียนนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ผศ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

 1. การทดสอบวิธีการหยอดเมล็ดพันธุ์ไม้พื้นเมืองเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณป่าไผ่ในเขตภาคเหนือ
 2. ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแม่กื้ดหลวง จังหวัดตาก
 3. การทดสอบพรรณไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่าไผ่ และศักยภาพในการฟื้นตัวเป็นป่าตามธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


อ.ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์

 1. การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาการผลิตผ้าทอท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว
 2. การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างเส้นใยธรรมชาติที่เหมาะต่อสภาพการเพาะปลูกเพื่อการพัฒนาสิ่งทอชุมชนสู่การพึ่งตนเอง จังหวัดสระแก้ว


ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

 1. การศึกษาพื้นที่เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชนกะเหรียง 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก
 2. หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
 3. ถอดความหมายและจัดทำทะเบียนสิ่งของในพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศชุมชน กะเหรี่ยง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่สอด
.พิพัฒน์ นวลอนันต์

 1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


อ.ดร.ปัญญา ไวยบุญญา 

 1. การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ และการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


.ประภัสสร ยอดสง่า

 1. ประเมินศักยภาพการให้น้ำท่าของป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


.ศศิธร โคสุวรรณ

 1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการกระจายตัวของโรคข้าว กรณีศึกษา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาโรคใบไหม้กรณีศึกษา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
 1. รูปแบบการพัฒนาชุมชนสุขภาพดี : กรณีศึกษาชุมชนคลองน้ำเขียว