บทความวิจัย บทความวิชาการ


พ.ศ.2558-พ.ศ.2561

ชื่อเข้าของผลงาน

ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน
ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี
ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

อ.ปัญญา ไวยบุญญา

อ.ประภัสสร ยอดสง่า

อ.ศศิธร โคสุวรรณ

 

 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์ผศ.ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข


ดร. สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์