ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ปี พ.ศ.2558- 2560

ชื่อเจ้าของผลงาน

ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อารมย์ จันทะสอน

นฤชิต ศรีสวัสดิ์ เจนจิรา หม่องอ้น อารมย์ จันทะสอน. 2558.  ผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของกล้วยไข่ ในอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.  วารสารวิชาการเกษตร, 33(3): 265-274.

JantasornA., MoungsrimuangB. and DethoupT. 2016. In vitro antifungal activity evaluation of five plant extracts against five plant pathoginic fungi causing rice and economic crop diseases.Journal of Biopesticides, 9(1): 1-7.

อารมย์ จันทะสอน เจนจิรา หม่องอ้น บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี ธนประสงค์       อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ. 2559.ผลของสารสกัดหยาบจากรา Talaromycesflavus Bodhi001และ Talaromycestrachyspermus   Bodhi002 แยกจากดินป่าชื้นต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางเศรษฐกิจ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 47(2): 121-132.

Jantasorn, A., Mongon, J., Moungsrimuangdee, B. and Oiuphisittraiwat, T. 2016. In vitro antifungal activity of soil fungi crude extracts isolated from riparian forest against plant pathogenic fungiJournal of Biopesticides, 9 (2): 119-124.

อารมย์ จันทะสอน ปนัดดา ลาภเกิน และเจนจิรา หม่องอ้น. 2559. การสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวของตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 188-196.

ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี

บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี อุทัยวรรณ แสงวณิช มณฑล จำเริญพฤกษ์. 2558. ผลของการชักนำให้เกิดกฤษณาจากไม้กฤษณาที่ปลูกในสวนป่าของเกษตรกรจังหวัดตราด. วารสารวนศาสตร์, 35(1): 34-44.


ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

ปนัดดา ลาภเกิน ปัญญา ไวยบุญญา บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี ศศิธร      โคสุวรรณ. 2559.การคัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่าเบญจพรรณที่ถูกรบกวน บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 32(2): 137-149.

จตุภูมิ มีเสนา ปนัดดา ลาภเกิน ปัญญา ไวยบุญญา บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี. 2559. ความหลากหลายของนกในช่วงฤดูหนาวบริเวณป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 361-370.

อ.ศศิธร โคสุวรรณ

ศศิธร โคสุวรรณ อารมย์ จันทะสอน. 2559. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการกระจายตัว ของโรคใบไหม้ของข้าว กรณีศึกษาอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 548-556.

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข

สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2559. ย้อนร่องรอยการจำหน่ายผลงานศิลปะของไทยช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์. วารสารวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2): 9-14.

สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2559. การประกวดรูปเขียนและการเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและทิวทัศน์งามตาตามธรรมชาติของประเทศไทยกับการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของจอมพล
ป.พิบูลย์สงคราม. วารสารประวัติศาสตร์ ,ปีที่40 ฉบับสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559
.

ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์

อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ ศิริวรรณ วิบูลย์มา. 2559. ชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืนตัวชี้วัดและบทเรียนความสำเร็จของชุมชน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  8(15): 182-194.รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์

Wanna Prayukvong , Nara Huttasin , Morris John Foster , (2015) "Buddhist economics meets agritourism on the Thai farm", International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 9 Iss: 2, pp.183 - 199.

วรรณา ประยุกต์วงศ์. ปัจจยัที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวต่อไร่ของเกษตรกรชานเมือง:กรณีศึกษาบริเวณคลองหกวา. ใน การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 4. 17 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.จ.สงขลา.

Prayukvong, W. & Hoopes, J. Int Entrep Manag J (2016) 12: 625. doi:10.1007/s11365-015-0378-z


ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

จรีพร นาคสัมฤทธิ์ แชมบูชีวา นันทา. 2559. รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็ย่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 491-498.


new

new