บทความวิจัย บทความวิชาการ พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

 • ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี

 • ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา              • ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์

              • ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

              • ผศ.ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์

              • อ.ปํญญา ไวยบุญญา


              • อ.ศศิธร โคสุวรรณ