ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พ.ศ.2558-2560
ชื่อเจ้าของผลงาน

ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อารมย์

จันทะสอน

นฤชิต ศรีสวัสดิ์ เจนจิรา หม่องอ้น อารมย์ จันทะสอน. 2558.  ผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของกล้วยไข่ ในอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.  วารสารวิชาการเกษตร, 33(3): 265-274.

อารมย์ จันทะสอน เจนจิรา หม่องอ้น บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ. 2559.ผลของสารสกัดหยาบจากรา Talaromycesflavus Bodhi001และ Talaromycestrachyspermus   Bodhi002 แยกจากดินป่าชื้นต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางเศรษฐกิจ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 47(2): 121-132.

อารมย์ จันทะสอน ปนัดดา ลาภเกิน และเจนจิรา หม่องอ้น. 2559. การสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวของตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 188-196.

ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ ไพศาล พลสิทธิ์ และอารมย์ จันทะสอน. 2560.  การสำรวจและวินิจฉัยโรคพืชภายในบริเวณวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.สระแก้ว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 10. ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560. ณ อาคารศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 103-113.

อารมย์ จันทะสอน ศศิธร โคสุวรรณ มนัส สมฤทธิ์ สิทธิศักดิ์ แสไพศาล และธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ. 2560. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการระบาดของโรคไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอในพื้นที่ปลูกมะละกอเพื่อการค้า จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 33(1): 73-75.

Jantasorn, A., Moungsrimuang, B. and Dethoup, T. 2016. In vitro antifungal activity evaluation of five plant extracts against five plant pathoginic fungi causing rice and economic crop diseases.Journal of Biopesticides, 9(1): 1-7

Jantasorn, A., Mongon, J., Moungsrimuangdee, B. and Oiuphisittraiwat, T. 2016. In vitro antifungal activity of soil fungi crude extracts isolated from riparian forest against plant pathogenic fungi. Journal of Biopesticides, 9(2): 119-124.

Jantasorn, A., Mongon, J. and Oiuphisittraiwat, T. 2017. In Vivo Antifungal Activity of Five Plant Extract Against Chinese Kale Leaf Spot Caused by Alternaria brassicicola. Journal of Biopesticides,10(1): 43-49.

ดร.บุญธิดา

ม่วงศรีเมืองดี

บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วันเพ็ญ ก้านอินทร์ ปนัดดา ลาภเกิน และศศิธร โคสุวรรณ. 2558. ความหลากชนิดของพรรณไม้และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าริมคลองพระปรง จังหวัดสระแก้ว. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย “องค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน”. หน้า 160-168. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.

บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี อุทัยวรรณ แสงวณิช มณฑล จำเริญพฤกษ์. 2558. ผลของการชักนำให้เกิดกฤษณาจากไม้กฤษณาที่ปลูกในสวนป่าของเกษตรกรจังหวัดตราด. วารสารวนศาสตร์, 35(1): 34-44.

บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ปัญญา ไวยบุญญา, ประภัสสร ยอดสง่า และ ปนัดดา ลาภเกิน. 2560. ชีววิทยาของเมล็ด การเก็บรักษาเมล็ด และการเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้พื้นเมือง เพื่อใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าริมคลองพระปรง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.ใน การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (The Fifth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V). วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี.

Moungsrimuangdee, B. & Nawajongpang, T. 2016. A Survey of Riparian Species in the Bodhivijjalaya College’s Forest, Srinakharinwirot University, Sa Kaeo. Thai J. For, 35(3): 15-29.

Boontida Moungsrimuangdee, Panya Waiboonya, Panadda Larpkern, Prapatsorn Yodsa-Nga and Maliwan Saeyang. 2017. Reproductive Phenology and Growth of Riparian Species Along Phra Prong River, Sa Kaeo Province, Eastern Thailand. Journal of Landscape Ecology, 10(2): 1-18.

 

ดร.ปนัดดา

ลาภเกิน

ปนัดดา ลาภเกิน ปัญญา ไวยบุญญา บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี ศศิธร โคสุวรรณ. 2559. การคัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่าเบญจพรรณที่ถูกรบกวน บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 32(2): 137-149.

จตุภูมิ มีเสนา ปนัดดา ลาภเกิน ปัญญา ไวยบุญญา บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี. 2559. ความหลากหลายของนกในช่วงฤดูหนาวบริเวณป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 361-370.

Panadda Larpkerna, Marit Eriksen and Panya Waiboonya . 2017. Diversity and Uses of Tree Species in the Deciduous Dipterocarp Forest, Mae Chaem District, Chiang Mai Province, Northern Thailand. Naresuan University Journal: Science and Technology, 25(3): 43-55.

อ.ศศิธร

โคสุวรรณ

 

ศศิธร โคสุวรรณ อารมย์ จันทะสอน. 2559. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการกระจายตัว ของโรคใบไหม้ของข้าว กรณีศึกษาอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 548-556.

อ.ปัญญา

ไวยบุญญา

ปัญญา ไวยบุญญา ปนัดดา ลาภเกิน ประภัสสร ยอดสง่า และบุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี. ความหลากหลายของนกในช่วงฤดูหนาวบริเวณป่าริมน้ำตามแนวคลองพระปรง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ใน การประชุมทางวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 วันที่ 15 -17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จ.น่าน. หน้า 212-220.

อ.ประภัสสร

ยอดสง่า

ประภัสสร ยอดสง่า บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี ปัญญา ไวยบุญญา และปนัดดา ลาภเกิน. 2560. ผลผลิตของน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำพระปรงปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ และช่วงเวลาการไหลของน้ำ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 33(1): 87-102.

ดร.เจนจิรา

หม่องอ้น

Jenjira Mongon, Nanthana Chaiwong, Nadia Bouain , Chanakan Prom-u-thai, David Secco and Hatem Rouached. 2017. Phosphorus and Iron Deficiencies Influences Rice Shoot Growth in an Oxygen Dependent Manner: Insight from Upland and Lowland Rice. Int. J. Mol. Sci, 2017, 18(3):

Jenjira Mongon, Arom Jantasorn, Prateep Oupkaew, Chanakan Prom-u-Thai and Hatem Rouached. 2017.The Time of Flooding Occurrence is Critical for YieldProduction in Rice and Vary in a Genotype-Dependent Manner. Journal of Biological Sciences,17(2)58-65.

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.สิทธิธรรม

โรหิตะสุข

สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2559. ย้อนร่องรอยการจำหน่ายผลงานศิลปะของไทยช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์. วารสารวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2): 9-14.

สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2559. การประกวดรูปเขียนและการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและทิวทัศน์งามตาตามธรรมชาติของประเทศไทยกับการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของจอมพลป.พิบูลย์สงคราม. วารสารประวัติศาสตร์,

สิทธิธรรม โรหิตสุข. 2559. หม่อมเจ้าพิไลยเลขา ดิศกุล กับ ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย. วารสารอักษรศาสตร์, 45(1): 245-288.

สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2560. ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ช่วง พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2509. รัฐศาสตร์สาร(38)2: 30-72.


ดร.อัมพวัลย์

วิศวธีรานนท์


อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ ศิริวรรณ วิบูลย์มา. 2559. ชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน: ตัวชี้วัดและบทเรียนความสำเร็จของชุมชน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8(15): 182-194.                                                                            

ดร.สุวิชาน

พัฒนาไพรวัลย์

Suwichan Phatthanaphraiwan. 2016. Education and Structural Violence in Case Study of: School of Karen Ethnic Community in the North of Thailand. Mekong-Salween Civilization Studies Journal, 7(2):69-94.

ดร.จรีพร

นาคสัมฤทธิ์

จรีพร นาคสัมฤทธิ์ แชมบูชีวา นันทา. 2559. รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 491-498.

จรีพร นาคสัมฤทธิ์ ยุทธชัย เฉลิมชัย และสิงหา แซ่ตึ้ง. 2560.การบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการจัดการภูมิวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน.วารสารศึกษาศาสตร์, 28 (1): 154-167.

จรีพร นาคสัมฤทธิ์. 2560. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะสัมมาชีพแก่เยาวชนชาติพันธุ์ในโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(1): 53-63.