บทความวิจัย บทความวิชาการ พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

 • ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี

 • ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา • ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน              • ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์

              • ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์               • ดร.ปํญญา ไวยบุญญา


               • อ.ศศิธร โคสุวรรณ