บทความวิจัย บทความวิชาการ


ชื่อเข้าของผลงาน

ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน

  • เจนจิรา หม่องอ้น สุคนธมาส เปรมปรุงวิทย์ สยมพร นากลางวาสนา เสนาพล   และอารมย์ จันทะสอน. 2560. การเพิ่มความแข็งแรงของต้นกล้าข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลังโดยวิธีการแช่เมล็ดและท่อนพันธุ์ในสารละลายแคลเซียม โบรอน และสังกะสีวารสารศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9(18): 49-62.

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี

 

 

 

ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

อ.ปัญญา ไวยบุญญา

อ.ประภัสสร ยอดสง่า

อ.ศศิธร โคสุวรรณ

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลย์มา

  • นันทิญา นาคปุนบุตร ศิริวรรณ วิบูลย์มา. 2561. การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ อาคารศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 1,167-1,178.

ดร.มนศักดิ์ มหิงษ์

  • มนศักดิ์ มหิงษ์. 2561.การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ อาคารศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า 283-293.

ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์

  • อำนาจ เย็นสบาย อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์. 2560. ชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 11(2): 1-14.
ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์
ผศ.ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข

  • สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2560. ความพยายามสร้าง "พื้นที่ของตลาดงานศิลปะ" ในช่วงปลายทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 42131-150.

ดร. สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

  • สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์. 2018. รูปแบบเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษชุมชนปกาเกอะญอฤาษีคนต้นทะเล บ้านมอทะ-หม่องกว๊ะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก. วารสารวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 9(1)in press.