หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ในโครงการฯ

new

new

ภาพกิจกรรม

โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ ปี 2558

กิจกรรมสืบสานงานโรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทรายสู่การจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ ปี 2557

กิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแหล่งเรียนรู้ภูมินิเวศและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมมหกรรมสืบสานกีฬาพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้านกะเหรี่ยง จังหวัดตาก

กิจกรรมสืบสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมสืบสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชป่าชื้นริมห้วย ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว

กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดตาก

กิจกรรมอนุรักษ์องค์ความรู้ชุมชนสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภูมิสารสนเทศ