ติดต่อ

1.  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารอำนวยการชั้น 4 เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร 026495000
ต่อ 21028 

2.   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว เลขที่ 9 หมู่ 3 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทร 026495000 ต่อ 31002

3.   โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ 17 ตำบลบ้านสันเกี๋ยง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270