ติดต่อ

1.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการชั้น 4 เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร 026495000  ต่อ 27396,15918 

2.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว เลขที่ 9 หมู่ 3ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทร 026495000 ต่อ 31002

3.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.ตาก เลขที่ 209 ม.6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. 055-5089755

4.โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม  เลขที่ 100 หมู่ 17 ต.ช่างเคิ่ง
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270