ติดต่อเรา


  1. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ที่อยู่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 โทร 02 – 6495000 ต่อ 15919 , 15920 (ประสานมิตร) 21028, 21044 (องครักษ์) , 02 - 2602141 และ 02-2602742 โทรสาร 02 - 2602141 , 02-2602742
  2.  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก เลขที่ 209 หมู่ที่ 6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์/โทรสาร 055-508975
  3. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว เลขที่ 9 หมู่ 3 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  4. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ 17 ตำบลบ้านสันเกี๋ยง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270