ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
มคอ 1 มคอ 1
มคอ 2 มคอ 2
มคอ 3 - 4
ภาคเรียนที่ 1/2556
กบภ 111 มนุษย์กับธรรมชาติ กบว 111 ธรรมชาติและกฎธรรมชาติ
กบภ 121 ความหลากหลายของพืชเพื่ออาหารและการเกษตร กบว 112 ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
กบภ 121 การจัดการดินและน้ำ กบว 113 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กบภ 132 การจัดการพื้นที่ กบว 132 มโนทัศน์ทางวัฒนธรรม
กบภ 213 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาร่วมสมัย กบว 142 &n แนวคิดเพื่อการพัฒนาและผลกระทบ
กบภ 223 ปศุสัตว์ชุมชน กบว 153 วัฒนธรรมกับสื่อสารสนเทศ
กบภ 315 ศิลปะและหัตถกรรมเพื่อชุมชน กบว 221 การจัดการพลังงานทดแทน
กบภ 337 กาสรกสิวิทย์ กบว 231 เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น
กบภ 344 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กบว 241 วัฒนธรรมสากลกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
กบภ 448 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชุมชน กบว 251 ภูมิสารสนเทศเพื่อวัฒนธรรมและศิลปะ
กบภ 451 การวิจัยและการพัฒนาชุมชน กบว 321 ประวัติศาสตร์พม่า
กบว 331 วัฒนธรรมวิจารณ์
กบว 365 สิ่งแวดล้อมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2556
กบภ 141 การสร้างพลังร่วมชุมชน กบว 114 วิกฤติโลก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กบภ 214 วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ความเป็นไทย กบว 151 โครงสร้างชุมชน
กบภ 224 ภูมิปฐพีและการจัดการอาหารดิน กบว 161 ธุรกิจขนาดย่อมและสัมมาชีพชุมชน
กบภ 235 เทคโนโลยีการเกษตร กบว 211 การจัดการพลังงานทดแทน
กบภ 315 ศิลปะและหัตถกรรมเพื่อชุมชน กบว 212 วัฒนธรรมและศิลปะประเทศเพื่อนบ้าน
กบภ 338 การจัดการพลังงานทดแทน กบว 222 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
กบภ 345 การสื่อสารสังคม กบว 242 การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าและชุมชนชายขอบ
กบภ 437 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กบว 262 ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กบภ 449 สัมมนาปฏิบัติการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา กบว 323 ภาษาพม่า 2
กบภ 452 การวิจัยและการพัฒนาทางการจัดการภูมิสังคม กบว 324 ศิลปะและวรรณกรรมพม่า
กบว 325 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวัฒนธรรม
กบว 341 การสร้างพลังร่วมองค์กรทางวัฒนธรรมและศิลปะ
กบว 351 ขบวนการวัฒนธรรมเพื่อสันติ
กบว 364 ภูมิวัฒนธรรมสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กบว 462 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
มคอ 5-6
ภาคเรียนที่ 1/2556
กบภ 111 มนุษย์กับธรรมชาติ กบว 111 ธรรมชาติและกฎธรรมชาติ
กบภ 121 ความหลากหลายของพืชเพื่ออาหารและการเกษตร กบว 112 ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
กบภ 121 การจัดการดินและน้ำ กบว 113 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กบภ 132 การจัดการพื้นที่ กบว 132 มโนทัศน์ทางวัฒนธรรม
กบภ 213 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาร่วมสมัย กบว 142 แนวคิดเพื่อการพัฒนาและผลกระทบ
กบภ 223 ปศุสัตว์ชุมชน กบว 153 วัฒนธรรมกับสื่อสารสนเทศ
กบภ 315 ศิลปะและหัตถกรรมเพื่อชุมชน กบว 221 การจัดการพลังงานทดแทน
กบภ 337 กาสรกสิวิทย์ กบว 231 เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น
กบภ 344 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กบว 241 วัฒนธรรมสากลกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
กบภ 448 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชุมชน กบว 251 ภูมิสารสนเทศเพื่อวัฒนธรรมและศิลปะ
กบภ 451 การวิจัยและการพัฒนาชุมชน กบว 321 ประวัติศาสตร์พม่า
กบว 331 วัฒนธรรมวิจารณ์
กบว 365 สิ่งแวดล้อมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2556
กบภ 141 การสร้างพลังร่วมชุมชน กบว 114 วิกฤติโลก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กบภ 214 วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ความเป็นไทย กบว 151 โครงสร้างชุมชน
กบภ 224 ภูมิปฐพีและการจัดการอาหารดิน กบว 161 ธุรกิจขนาดย่อมและสัมมาชีพชุมชน
กบภ 235 เทคโนโลยีการเกษตร กบว 211 การจัดการพลังงานทดแทน
กบภ 315 ศิลปะและหัตถกรรมเพื่อชุมชน กบว 212 วัฒนธรรมและศิลปะประเทศเพื่อนบ้าน
กบภ 338 การจัดการพลังงานทดแทน กบว 222 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
กบภ 345 การสื่อสารสังคม กบว 242 การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าและชุมชนฯ
กบภ 437 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา กบว 262 ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กบว 323 ภาษาพม่า 2
กบภ 452 การวิจัยและการพัฒนาทางการจัดการภูมิสังคม กบว 324 ศิลปะและวรรณกรรมพม่า
กบว 325 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวัฒนธรรม
กบว 341 การสร้างพลังร่วมองค์กรทางวัฒนธรรมและศิลปะ
กบว 351 ขบวนการวัฒนธรรมเพื่อสันติ
กบว 364 ภูมิวัฒนธรรมสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กบว 462 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
มคอ.7 ภูมิสังคม มคอ.7 ภูมิวัฒนธรรม