ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559

ภาคเรียนที่ 1
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
มคอ 3-4
มคอ 5-6

ภาคเรียนที่ 1
สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
มคอ 3 - 4
มคอ 5 - 6