ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1/2560
มคอ 3-4
การจัดการภูมิสังคม
การจัดการภูมิวัฒนธรรม

มคอ.5 - 6
การจัดการภูมิสังคม
กจส 101 โพธิวิชชาลัยศึกษา
กจส 102 การพัฒนาชุมชนเชิงประยุกต์
กบภ 131 ชุมชนกับวิถีคิด
กบภ 141 การสร้างพลังร่วมชุมชน
กบภ 233 จิตวิทยาสังคมและชุมชน
กบภ 325 กาสรสริวิทย์
กบภ 326 ข้าวอินทรีย์
กบภ 335 การสื่อสารสังคม
กบภ 438 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชุมชน
กบภ 322 การจัดการดินและการอนุรักษ์
กบภ 451 ปฏิบัติการชุมชน
การจัดการภูมิวัฒนธรรม


ภาคเรียนที่ 2/2560
มคอ 3-4
การจัดการภูมิสังคม
การจัดการภูมิวัฒนธรรม