ทดสอบทางซ้าย
เนื้อหาทดสอบ

ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1/2560
มคอ 3-4
การจัดการภูมิสังคม
การจัดการภูมิวัฒนธรรม