ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559

ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559
ภาคเรียนที่ 2
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
มคอ 3 - 4

มคอ 5 - 6


ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559
ภาคเรียนที่ 2
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
มคอ 3 - 4

มคอ 5 - 6