หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ในโครงการฯ

โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ ปี 2556

โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้วตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาฯ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่แล้ว ก็ยังเป็นฐานเรียนรู้ของนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยมีกิจกรรมขับเคลื่อนที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริ 9 โครงการ โดยเมื่อพิจารณาการดำเนินการโดยรวมทั้ง 9 โครงการแล้ว สามารถสรุปได้โดยรวมดังนี้กล่าวคือ
เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ เยาวชนในพื้นที่ นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้โครงการป่าชื้นริมห้วยซึ่งสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเรียนรู้การจัดการภูมิสารสนเทศ  การสืบสานวัฒนธรรมชนพื้นเมืองที่จังหวัดตาก อันเป็นพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก รวมทั้งการจัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ ไปตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก อันถือเป็นการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาโครงการตามพระราชดำริต่อไป.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อร่วมสืบสานและสนองแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
 2. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน กลุ่มเกษตรกร หน่วยงาน และสถานศึกษาในด้านการจัดการ ความรู้ด้านวิสาหกิจชุมชน และการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อชุมชน
 3. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อเสริมสร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแก่นิสิตวิทยาลัยโพธิ วิชชาลัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
 5. เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภายนอกกับการ จัดการศึกษาที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมาย
 1. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
 2. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
 3. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 4. โรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทราย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จังหวัดตาก
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ)

 1. ประชาชนและเยาวชนในเขตจังหวัดสระแก้ว  
 2. บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 3. บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก
 4. นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 5. ประชาชนและเยาวชนในเขตจังหวัดตาก
 6. บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก
 7. บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 8. นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
 9. นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ แบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 • กิจกรรม 1 สืบสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน จ.สระแก้ว  จัดกิจกรรมวันที่ 8 – 10 มค. 2556
 • กิจกรรม 2 สืบสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชป่าชื้นริมห้วยวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จัดกิจกรรมวันที่ 25 – 28 กพ. 2556
 • กิจกรรม 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  จัดกิจกรรมวันที่ 13 มีค. 2556
 • กิจกรรม 4 สืบสานงานหัตถศิลป์ชุมชน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก จัดกิจกรรม วันที่ 27 – 29 มีค. 2556
 • กิจกรรม 5  อนุรักษ์องค์ความรู้ชุมชนสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภูมิสารสนเทศ จัดกิจกรรมวันที่ 24 – 27 เมย. 2556
 • กิจกรรม 6 โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมชนพื้นเมือง จ.ตาก จัดกิจกรรมวันที่ 3 – 5 พค. 2556
 • กิจกรรม 7 สืบสานงานโรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทรายสู่การจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนบน ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรม วันที่ 26 – 30 พค. 2556
 • กิจกรรม 8 สืบสานโครงการบัณฑิตคืนถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก  จัดกิจกรรมวันที่  2 – 5 มิย. 2556
 • กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  จัดพิมพ์หนังสือ  5 รายการ
   1. วารสาร ศิลาแลง
   2. หนังสือ ป่ากับชุมชน
   3. หนังสือ ถักทอท้องถิ่น
   4. หนังสือ กาสรกสิวิทย์
   5. หนังสือสารานุกรมคำศัพท์ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริ