หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ในโครงการฯ

โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ ปี 2557

โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 11 กิจกรรม  ลักษณะการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การประชุมเชิงวิชาการ การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสัมมนาและเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดนิทรรศการ  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ  ทั้งนี้ โครงการฯมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหลายวิชา เช่น รายวิชา กบว 114 วิกฤตโลก ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  กบว 151 โครงสร้างชุมชน  กบภ 315 ศิลปะและหัตถกรรมเพื่อชุมชน  กบภ 449 สัมมนาปฏิบัติการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา  กบว 242 การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าและชุมชนชายขอบ ฯลฯ  นอกจากนี้ โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยยังได้บูรณาการกับการวิจัย เรื่อง การศึกษาศักยภาพป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านแม่กื้ด หลวง จังหวัดตาก  และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อร่วมสืบสานและสนองแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
 2. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน กลุ่มเกษตรกร หน่วยงาน และสถานศึกษาในด้านการรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในท้องถิ่น ด้านการจัดการความรู้ด้านวิสาหกิจชุมชน และ ด้านการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
 3. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อเสริมสร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแก่นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
 5. เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภายนอกกับการจัดการศึกษาที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
 6. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พื้นที่เป้าหมาย
 1. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
 2. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
 3.   3. โรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทราย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จังหวัดตาก  

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ)
 1. ประชาชนและเยาวชนในเขตจังหวัดสระแก้ว
 2. บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 3. บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก
 4. นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 5. ประชาชนและเยาวชนในเขตจังหวัดตาก
 6. บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก
 7. บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตาก
 8. นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
 9. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 10. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่
 11. นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  และประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ

โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ แบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 • กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสืบสานงานโรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทรายสู่การจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนบนฐาน     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จัดกิจกรรมเมื่อ 25 – 26 พฤศจิกายน 2556, 23 – 25 มกราคม 2557และ 23 – 24 พฤษภาคม 2557
 • กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอนุรักษ์องค์ความรู้ชุมชนสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภูมิสานสนเทศ  เมื่อ 19 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว
 • กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)  เมื่อวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2556 ที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสืบสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 – 9 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว
 • กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสืบสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชป่าชื้นริมห้วย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยสระแก้ว - เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2556 และ 14 – 17 มกราคม 2557 ณ  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย    มศว สระแก้ว
 • กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมงานอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก - เมื่อวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2556  วันที่ 17 – 20 มกราคม 2557 วันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2557  และวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2557
 • กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมศึกษาและศิลปะแก่ครูและ   เยาวชน  จะจัดกิจกรรมวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก
 • กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนผ่านห้องเรียนชุมชนต้นแบบ วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์   2557 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว และชุมชนบ้านหนองโกวิท อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
 • กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแหล่งเรียนรู้ภูมินิเวศและวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิตชุมชนการ   เรียนรู้สมเด็จย่าฯ มศว แม่แจ่ม  วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2556 วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 และ วันที่   17 – 20 มีนาคม 2557  ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ มศว แม่แจ่ม
 • กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมมหกรรมสืบสานกีฬาพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้านกะเหรี่ยง จ.ตาก วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2556  วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 3 – 6 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก และที่  โรงเรียนพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก
 • กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ 4 เล่ม