วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

หน้าหลัก


ประชาสัมพันธ์วันหยุดชดเชย วันที่ 17 เม.ย. 60 

ขอเชิญร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เม.ย. 60 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปิดทำการในวันที่ 10 เม.ย. 60

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม SWU SE TRAINING ปี 3 3-25 มิ.ย. 60 ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์ สมัครภายในวันที่ 15 พ.ค. 60 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก,) รุ่นที่ 19

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนของบัณฑิตจากงบประมาณเงินรายได้ 2560

ประชาสัมพันธ์ขอรับทุนการศึกษา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (วิเทศสัมพันธ์ฯ) ภายในวันที่ 30 พ.ย. 59

๑๕ ปี "สมเด็จย่า"๕แผ่นดิน พระเมตตา สมเด็จย่า สู่ ร.ร.สาธิต มศว แม่แจ่ม

ประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์มประกอบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริตฯ)

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยฯ ไทย-จีน (วช) ภายในวันที่ 6 ม.ค.60

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาฯวิจัย ปี 2560 (สถาบันยุทธ์ฯ)

ประชาสัมพันธ์ "นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มศว"

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย


ขอเชิญส่งผลงานเพื่อทูลเกล้าฯถวายในงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561


รอบรั้ว มศวดร.ชิ แห่ง ว.โพธิวิชชาลัย มศว รับรางวัล ผู้ปลุกสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์

เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร อบต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 037-247981


การฝึกงานของนิสิต (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


พิจารณารับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงาน (กระทรวงการต่างประเทศ)

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย

ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่น 59&60 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 20 มิ.ย.60

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยฯ ครั้งที่ 9 - จุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 30,31 มี.ค. - 1 เม.ย. 60

ขอเชิญประชุมโครงการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ฯ - ม.มหิดล ในวันที่ 19 - 20 ม.ค. 60

ประชาสัมพันธ์ขอรับทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา (กองวิเทศฯ) 

ประชาสัมพันธ์รายงานผลวิจัยเพิ่มเติม (สถาบันยุทธฯ)

ตารางรถตู้ - รถบัส ระหว่างประมิตร-องครักษ์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 60 เป็นต้นไป
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รศ.อำนาจ เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สารจากคณบดี
สารานุกรมคำศัพท์