ข่าวทั้งหมด

Academic Development Training

Academic Development Training

Teewara Suwannasak

22 DEC 2022

โดย อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า

เวลา 09.00 -12.00 น. รับจำนวน 30 ท่าน ณ ห้อง 1202 ชั้น 12 อาคารเรียนรวม  มศว ประสานมิตร

**ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

Teewara Suwannasak

กำหนดข้อตกลงภาระงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ข้าราชการสายวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

Teewara Suwannasak

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

RSS
1345678910Last