ข่าวทั้งหมด

วันที่ 25 กันยายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุ 60 ปี

วันที่ 25 กันยายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุ 60 ปี

Teewara Suwannasak

และร่วมมุทิตา คารวะ อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

อาจารย์ประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

Teewara Suwannasak

กับอ.ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์  ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานมืออาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow จาก Advance HE สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

Teewara Suwannasak

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม)
- วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม
- วิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน)
- วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร
- วิชาเอกการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

 

 

 

RSS
1345678910Last