ข่าวทั้งหมด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง Risk & Opportunity Day : กล้าเสี่ยงในงานสร้างสรรค์ และควบคุมงานประจําเพื่อลดความสูญเสีย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง Risk & Opportunity Day : กล้าเสี่ยงในงานสร้างสรรค์ และควบคุมงานประจําเพื่อลดความสูญเสีย

Teewara Suwannasak

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยด้วย Cr.prswu

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

Teewara Suwannasak

อาจารย์ ปัทมา กุออ  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีแก่

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีแก่

Teewara Suwannasak

อาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
1345678910Last