ข่าวทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Previous Article ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Next Article ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Print
20