การประเมินคุณภาพ​ภายในคณะ​  ประจำปีการศึกษา​2562​   
ในวันที่​ 5 พฤศจิกายน​2563​
ณ​ ห้องประชุม​ 9b มหาวิทยาลัย​ศรีนค​ริน​ทร​วิโรฒ​ ประสานมิตร​   

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมยุทธกิจ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์

งานพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร

สรุปกิจกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง AUN-QA ปีการศึกษา 2562

 

งานพัฒนาคุณภาพระดับคณะ

สรุปกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง EdPEx ปีการศึกษา 2562

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

แบบสำรวจฝ่ายวิชาการ

1.การมีงานทำ
2.แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต
3.ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน

แบบสำรวจฝ่ายบุคคล

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน

1.ร้อยละของความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีองค์กร 

2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคคลากร

3.ความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

แบบสำรวจฝ่ายวิจัย