ประกาศทุนวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11 

เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 13 ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัด "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021 " ครั้งที่ 16" ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564

การประชุมวิชาการ "The International Conferent on digital Goverment Technology and Innovation"