ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2565 - Thursday, March 3, 2022

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ
โดยจัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ
ที่กำหนด จำนวน 1 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565
ทุนรายได้ 65 ประกาศ

http://research.swu.ac.th/file_new/2099_1.pdf

 

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ3) - Tuesday, January 4, 2022

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 มีนาคม  พ.ศ.  2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

แบบฟอร์มการรับสมัคร 

1. สายวิชาการตามแบบฟอร์ม SWURI-R-23 

2.สายปฏิบัติการ จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม SWURI-R-07 

3. บันทึกนำส่ง

4.จริยธรรมในมนุษย์

 

การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ - Monday, November 29, 2021

ขอเชิญเสนอหนังสือวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 - Monday, November 22, 2021