ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
01 November 2021

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ รายวิชา กจว 331 สิ่งแวดล้อมศึกษา
28 October 2021

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ รายวิชา กจว 331 สิ่งแวดล้อมศึกษา

หัวข้อ "การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งเเวดล้อม"

โดย  คุณโชคนิธิ คงชุ่ม  (กลุ่มใบไม้)

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. Join Zoom Meeting ID: 853 7932 8491 Passcode: 938769

พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พบ คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
26 October 2021
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
26 October 2021

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา  ที่ได้รับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow รุ่น 4

จาก Advance HE สหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ  รายวิชา กจว 302 การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนชายขอบ
25 October 2021

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ รายวิชา กจว 302 การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนชายขอบ

โดย คุณอภินันท์ ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. Join Zoom Meeting  ID: 975 7165 7506 Passcode: 405649

RSS
First567810121314Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม