ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายอัตลักษณ์นิสิต
10 August 2022

โครงการค่ายอัตลักษณ์นิสิต

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 วิทยายาลัยโพธิวิชชาลัยได้จัดโครงการค่ายอัตลักษณ์นิสิต ณ อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา บรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
03 August 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
26 July 2022

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
03 May 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว และช่วงบ่ายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ
28 April 2022
RSS
First567810121314Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม