ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
13 October 2021

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน (คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย) ที่ได้รับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐาน

ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow รุ่น 4 จาก Advance HE สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ รายวิชา กจส  213
06 October 2021
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
01 October 2021
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
17 September 2021
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 September 2021
RSS
First567810121314Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bhodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม