ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า
28 September 2022

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า

ที่ได้รับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow รุ่น 4 จาก Advance He สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี 2565
28 September 2022
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
25 August 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2565  อาจารย์ ดร.ธนกร ขันทเขตต์ ผู้แทนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
25 August 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
25 August 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

RSS
245678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bhodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม