ข่าวประชาสัมพันธ์

14 October 2021
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ  รายวิชา กสว 122 ชุมชนวิทยา

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ รายวิชา กสว 122 ชุมชนวิทยา

หัวข้อ ชุมชนวิทยา : ศาสตร์เพื่อการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรมสู่สังคมพอเพียง”  โดย ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. Join Zoom Meeting Meeting ID: 816 7789 7387 Passcode: 635899

13 October 2021
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์  ที่ได้รับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow รุ่น 4

จาก Advance HE สหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

13 October 2021
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน (คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย) ที่ได้รับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐาน

ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow รุ่น 4 จาก Advance HE สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

06 October 2021
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ รายวิชา กจส  213
01 October 2021
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
RSS
135678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, College of Bhodhivijjalaya
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม