ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะที่หน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับดี
25 September 2023
วันที่ 25 กันยายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุ 60 ปี
25 September 2023

วันที่ 25 กันยายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุ 60 ปี

และร่วมมุทิตา คารวะ อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

อาจารย์ประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
21 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

กับอ.ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์  ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานมืออาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow จาก Advance HE สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
15 September 2023

เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม)
- วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม
- วิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน)
- วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร
- วิชาเอกการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

 

 

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
11 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

นายนิรุตต์  คำลำ (นักจัดการงานทั่วไป) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

RSS
135678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม