ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
15 September 2023

เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม)
- วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม
- วิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน)
- วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร
- วิชาเอกการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

 

 

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
11 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

นายนิรุตต์  คำลำ (นักจัดการงานทั่วไป) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
11 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

 นางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์ (นักวิชาการศึกษา) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
08 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี   เข้ารับรางวัลและนำเสนอผลงาน โครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภท การวิจัยในชั้นเรียน รางวัล ผลงานระดับดี  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
06 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

กับอ.ดร.ศศิธร โคสุวรรณ  ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานมืออาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow จาก Advance HE สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

RSS
124678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม