ข่าวประชาสัมพันธ์

15 August 2021
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 26)  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

04 August 2021
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวารสารทิศไท 45
03 August 2021
ขอเชิญร่วมโครงการค่ายอัตลักษณ์นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ขอเชิญร่วมโครงการค่ายอัตลักษณ์นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วันที่ 5 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น.

รูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

01 August 2021
ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10)

01 August 2021
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 25)  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564

RSS
123468910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, College of Bhodhivijjalaya
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม