ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
21 October 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

กำหนดข้อตกลงภาระงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ข้าราชการสายวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
17 October 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า
28 September 2022

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า

ที่ได้รับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow รุ่น 4 จาก Advance He สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี 2565
28 September 2022
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
25 August 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2565  อาจารย์ ดร.ธนกร ขันทเขตต์ ผู้แทนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

RSS
First34568101112Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม