ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม
07 January 2022

ประกาศโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
05 January 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
04 January 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
04 January 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 31) 

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
28 December 2021
RSS
First34568101112Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม