ข่าวประชาสัมพันธ์

10 May 2021
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย แนวทางการขอตำแหน่งวิชาการด้านรับใช้สังคม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย แนวทางการขอตำแหน่งวิชาการด้านรับใช้สังคม

ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

วิทยากรโดย รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

05 May 2021
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3538 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3538 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารอำนวยการชั้น 4 ห้อง 402 เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถึงวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 402 เลขที่ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 (ถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) โทร. 02-649-5000 ต่อ 27931 หรือ 27393 หรือ 15918

30 April 2021
ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)

30 April 2021
ขั้นตอนการเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 Quota
RSS
First234567911

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, College of Bhodhivijjalaya
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม