ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
30 August 2021
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเรียนรู้การวาดภาพทางพฤษศาสตร์ รายวิชา กจว 333 นิเวศวิทยาการฟื้นฟู
26 August 2021
ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 August 2021

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 August 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 26)  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวารสารทิศไท 45
04 August 2021
RSS
First45679111213Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, College of Bhodhivijjalaya
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม