ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
25 August 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
25 August 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์
25 August 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565  อาจารย์ ดร.ธนกร ขันทเขตต์ ผู้แทนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

โครงการการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานหัวข้อ "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ"
10 August 2022

โครงการการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานหัวข้อ "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ"

9 สิงหาคม 2565 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นวิทยากรโครงการการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานหัวข้อ "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ" เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคลากร และบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมประชามติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการในระบบ HURIS
10 August 2022

โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการในระบบ HURIS

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยได้จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการในระบบ HURIS ณ ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ มศว แม่แจ่ม (ออนไลน์) วิทยากร คุณมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณฐิตาภา จิโสะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

RSS
First45679111213Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม