ข่าวประชาสัมพันธ์

พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พบ คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
26 October 2021
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
26 October 2021

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา  ที่ได้รับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow รุ่น 4

จาก Advance HE สหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ  รายวิชา กจว 302 การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนชายขอบ
25 October 2021

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ รายวิชา กจว 302 การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนชายขอบ

โดย คุณอภินันท์ ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. Join Zoom Meeting  ID: 975 7165 7506 Passcode: 405649

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ  รายวิชา กสว 122 ชุมชนวิทยา
14 October 2021

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ รายวิชา กสว 122 ชุมชนวิทยา

หัวข้อ ชุมชนวิทยา : ศาสตร์เพื่อการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรมสู่สังคมพอเพียง”  โดย ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. Join Zoom Meeting Meeting ID: 816 7789 7387 Passcode: 635899

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
13 October 2021

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์  ที่ได้รับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow รุ่น 4

จาก Advance HE สหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

RSS
First45679111213Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bhodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม