ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจึงได้ประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (TCAS1) ปริญญาตรี แฟ้มสะสมผลงาน สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม และสาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2564 

ทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-29 มกราคม 2564 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2567

RSS

สารจากคณบดี

ผศ. ดร.อารมย์ จันทะสอน

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ติดตามเราบน Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม