• Login

ประวัติวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

    วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชนหรือองค์กรเบญจภาคี ประกอบด้วย (1) ภาคีภาคราชการและความมั่นคง (2) ภาคี ภาควิชาการ (3) ภาคีภาคประชาชน (4) ภาคีภาคธุรกิจเพื่อสังคม (5) ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงก่อให้เกิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขึ้น

      เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว พร้อมกันในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการภูมิสังคม จำนวน 46 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่มาจากพื้นที่ จ.สระแก้วทั้งหมด จึงถือวันที่ 28 มกราคม เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และต่อมาในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม รับนิสิตรุ่นแรกจำนวน 54 คน ซึ่งเยาวชนชาติพันธุ์จากพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนไทย -พม่า

          วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเป็นส่วนงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตเฉพาะด้าน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในการเข้าถึงการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ของโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นต้นแบบของโรงเรียนสาธิตเพื่อเด็กชาติพันธุ์และชายขอบรวมถึงขยายโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนและสังคม และมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม และวิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม

         ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยวิชาเอกนวัตกรรมเกษตร และวิชาเอกการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของพัฒนาประเทศ สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการพัฒนาการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการเรียนการสอนใช้พื้นที่จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นพื้นที่หลัก และพื้นที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และ อ.แม่สอด จ.ตาก สำหรับการฝึกปฏิบัติการหรือฝึกปฏิบัติการชุมชน

image