ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
04 January 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
04 January 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 31) 

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
28 December 2021
ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30 November 2021

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13)

ขอเชิญชวนร่วมกันฟังการเสวนาออนไลน์
26 November 2021

ขอเชิญชวนร่วมกันฟังการเสวนาออนไลน์

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30- 16.30 น. นิสิตรายวิชาการศึกษาศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และชุมชนชายขอบ(กจว 302) ขอเชิญชวนร่วมกันฟังการเสวนาออนไลน์ผ่านทาง zoom meeting และ Facebook live เพจวิทยาลัยโพธิวิชาลัย มศว เพจ The Reporters เรื่อง “อคติและการเหยียดวัฒนธรรมชาติพันธุ์” ดำเนินรายการเสวนา โดย คุณฐาปณีย์  เอียดศรีไชย ผู้ประกาศข่าวจาก  “The Reporters” ผู้เข้าร่วมเสวนา ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษาและพัฒนา ,คุณอภินันท์  ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร , คุณเงิน ละวรรณ ตัวแทนเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง , คุณขวัญฤทัย แซ่ย่าง  นักร้องชาติพันธุ์ม้ง , คุณอรวรรณ หาญทะเล  แกนนำสตรีชาวเล , คุณวิไลลักษณ์ เยอเบาะ  กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า , คุณกัลย์สุดา ชนาคีรี  ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand สรุปเวทีสัมมนาโดย ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ รับชมได้ผ่านทาง zoom meeting Meeting ID: 97934620368Passcode : 258065

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97934620368?pwd=RjVDQ2VGaWRaMnByTXJaeVBNWks1dz09

Facebook live: วิทยาลัยโพธิวิชาลัย มศว The Reporters

RSS
First2345791011Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bhodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม