ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีการศึกษา2564
14 December 2022
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (กรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติปางสีดา ครั้งที่ 1/2566 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
14 December 2022
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
22 November 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน -14 ธันวาคม 2565

Academic Development Training
04 November 2022

Academic Development Training

22 DEC 2022

โดย อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า

เวลา 09.00 -12.00 น. รับจำนวน 30 ท่าน ณ ห้อง 1202 ชั้น 12 อาคารเรียนรวม  มศว ประสานมิตร

**ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ (สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565
27 October 2022
RSS
First2345791011Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม