ข่าวทั้งหมด

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าร้านกาแฟสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าร้านกาแฟสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Previous Article คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะที่หน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับดี
Next Article วันที่ 4 ธันวาคม 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์ และพัฒนากายภาพ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก
Print
334