ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
21 August 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี

ที่ได้รับรางวัล ผลงานระดับดี

ประเภท การวิจัยในชั้นเรียน

โครงการ Dare to change

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ เป็น College of Creative Agriculture for Society
25 July 2023
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ   “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนค
09 June 2023

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนค

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 

“ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครนายก กิจกรรมผู้ประสานงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้มีรายได้น้อย เพื่อขยายผลสู่พื้นที่ (กลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองนครนายก) โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 1 6 7 และ 9 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก ที่ว่าการอำเภอบ้านนา และที่ว่าการอำเภอองครักษ์

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
09 June 2023

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยพร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง 

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

จังหวัดนครนายก กิจกรรมผู้ประสานงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อขยายผลสู่พื้นที่ (กลุ่มเกษตรกรอำเภอองครักษ์)

โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 1 6 7 และ 9 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก ที่ว่าการอำเภอบ้านนา และที่ว่าการอำเภอองครักษ์

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  จังหวัดนครนายก
06 June 2023

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครนายก

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุมนา วังสว่าง 

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

จังหวัดนครนายก กิจกรรมผู้ประสานงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อขยายผลสู่พื้นที่ (กลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านนา)

โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 1 6 7 และ 9 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก ที่ว่าการอำเภอบ้านนา

และที่ว่าการอำเภอองครักษ์

RSS
123578910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม