ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
01 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ย้ายที่ทำการ จาก อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ไปยัง อาคารวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (ติดกับคณะกายภาพบำบัด)

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง
21 August 2023

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง

บรรยายพิเศษ รายวิชา กสว 122 ชุมชนวิทยาชุมชนวิทยา : ศาสตร์เพื่อการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรมสู่สังคมพอเพียง
โดย ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566  Join Zoom Meeting Meeting ID: 85782403097 Passcode : 867915 เวลา 09.00-15.00 น. ณ.ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์  *** ถ่ายทอดสดติดตาม Facebook Live วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
21 August 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี

ที่ได้รับรางวัล ผลงานระดับดี

ประเภท การวิจัยในชั้นเรียน

โครงการ Dare to change

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ เป็น College of Creative Agriculture for Society
25 July 2023
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ   “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนค
09 June 2023

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนค

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 

“ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต” ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครนายก กิจกรรมผู้ประสานงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้มีรายได้น้อย เพื่อขยายผลสู่พื้นที่ (กลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองนครนายก) โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 1 6 7 และ 9 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก ที่ว่าการอำเภอบ้านนา และที่ว่าการอำเภอองครักษ์

RSS
123578910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม